Ail-ymrestry

Pob tair blynedd, bydd gofyn ichi ail-ymrestru rhai o'ch staff ar y cynllun pensiwn. Caiff hyn ei alw'n 'ail-ymrestru'.

Bydd yn rhaid ichi gyflawni eich dyletswyddau ail-ymrestru oddeutu tair blynedd ar ôl eich dyddiad gosod ymrestru awtomatig. Bydd eich dyletswyddau yn dibynnu ar os ydych chi'n datgan fod gennych chi staff i'w hail-ymrestru neu os nad oes gennych chi unrhyw staff i'w hail-ymrestru. Un ffordd neu'i gilydd, bydd gofyn ichi gwblhau ail-ddatganiad cydymffurfio i roi gwybod inni sut ydych chi wedi cyflawni'ch dyletswyddau gofynnol.

Cofiwch, mae'n ddyletswydd arnoch chi i ail-ymrestru ac ail-ddatgan ac os na wnewch chi hynny, mae'n bosib y bydd gofyn ichi dalu dirwy.

Beth sydd gofyn ichi ei wneud ac erbyn pryd

Dewiswch eich dyddiad ail-ymrestru ymhen cyfnod o chwe mis, sy'n cychwyn tri mis cyn iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod ymrestru awtomatig a thri mis ar ôl y dyddiad hwnnw.

Ar y dyddiad rydych yn bwriadu ail-ymrestru, bydd angen ichi asesu rhai staff penodol er mwyn gweld oes angen ichi eu hail-ymrestru ar eich cynllun pensiwn.

Defnyddiwch ein templed llythyr enghreifftiol i ysgrifennu at staff i roi gwybod iddyn nhw eich bod chi wedi eu hail-ymrestru ar gynllun pensiwn.

Rhowch wybod inni sut y bu ichi gyflawni eich dyletswyddau ar gyfer ail-ymrestru drwy gwblhau eich ailddatganiad cydymffurfio.

Adnoddau Ategol

Canllaw hanfodol ynghylch ail-ymrestru ac ailddatgan

Defnyddiwch ein canllaw hanfodol i'ch helpu i baratoi ar gyfer ail-ymrestru a dysgu mwy am eich dyletswyddau.

Canllaw hanfodol ynghylch ail-ymrestru ac ailddatgan (PDF, 198kb, 12 tudalen)

Ailymrestru i ysgolion ac academiau

Darganfyddwch beth i'w wneud o ran ailymrestru os bydd eich ysgol yn newid i fod yn academi neu ysgol waddoledig.

home.cymraeg.symud_eich_dyddiad_gweithredu_ymlaen.page