Ailgofrestru

Pob tair blynedd mae gofyn ichi gofrestru staff penodol ar gynllun pensiwn unwaith eto. Y term am hyn ydy 'ailgofrestru'.

Bydd yn rhaid ichi gyflawni eich dyletswyddau ail-gofrestru oddeutu tair blynedd ar ôl eich dyddiad gosod gofrestru awtomatig. Bydd eich dyletswyddau yn dibynnu ar os ydych chi'n datgan fod gennych chi staff i'w hail-gofrestru neu os nad oes gennych chi unrhyw staff i'w hail-gofrestru. Un ffordd neu'i gilydd, bydd gofyn ichi gwblhau ail-ddatganiad cydymffurfio i roi gwybod inni sut ydych chi wedi cyflawni'ch dyletswyddau gofynnol.

Cofiwch, mae'n ddyletswydd arnoch chi i ail-gofrestru ac ail-ddatgan ac os na wnewch chi hynny, mae'n bosib y bydd gofyn ichi dalu dirwy.

Eisoes wedi ailgofrestru am y tro cyntaf? Canfod beth sydd angen ichi ei wneud ar gyfer eich ail-gofrestru nesaf.

Beth sydd gofyn ichi ei wneud ac erbyn pryd

Dewiswch eich dyddiad ail-gofrestru ymhen cyfnod o chwe mis, sy'n cychwyn tri mis cyn iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod gofrestru awtomatig a thri mis ar ôl y dyddiad hwnnw.

Ar y dyddiad rydych yn bwriadu ail-gofrestru, bydd angen ichi asesu rhai staff penodol er mwyn gweld oes angen ichi eu hail-gofrestru ar eich cynllun pensiwn.

Defnyddiwch ein templed llythyr enghreifftiol i ysgrifennu at staff i roi gwybod iddyn nhw eich bod chi wedi eu hail-gofrestru ar gynllun pensiwn.

Defnyddiwch ein rhestr wirio ar gyfer ail-ddatgan (PDF, 666kb, 2 dudalen) i ganfod yr wybodaeth fydd angen ichi ei chyflwyno i ddatgan sut y bu ichi fodloni eich dyletswyddau cyfreithiol.

home.cymraeg.symud_eich_dyddiad_gweithredu_ymlaen.page