Skip to main content

Rydw i’n gyflogwr, does dim rhaid i mi gynnig pensiwn rŵan

Ar sail y gwybodaeth y bu ichi ei gynnig, mae dal angen ichi gwblhau'r camau isod. Mae eich dyletswyddau cofrestru awtomatig yn dechrau pan fyddwch yn cyflogi'ch aelod cyntaf o staff (dyddiad dechrau dyletswyddau).

Os nad oes gennych chi staff i'w cofrestru ar gynllun pensiwn ar hyn o bryd, mi fydd gennych chi ddyletswyddau eraill beth bynnag fel cwblhau eich datganiad cydymffurfio. Cofiwch, mae hi'n ddyletswydd gyfreithiol arnoch chi i gofrestru. Gall peidio â gwneud hynny olygu dirwy. Mi fydd hefyd angen ichi fonitro amgylchiadau eich staff rhag ofn y bydd angen ichi gofrestru unrhyw staff ar gynllun yn y dyfodol.

Peidiwch â cholli ein rhybuddion ar e-bost.

Cofrestrwch er mwyn derbyn e-byst fydd yn eich helpu a'ch cynghori i fedru cwblhau eich dyletswyddau mewn pryd. Rhowch wybod inni pwy hoffech chi ei enwebu i dderbyn y rhybuddion hyn.

Enwebu cyswllt

Beth mae angen i chi ei wneud ac erbyn pryd?

Mae'n rhaid ichi gyfrifo faint mae pob aelod o staff yn ei ennill a faint oed oedden nhw ar eich dyddiad dechrau dyletswyddau. Diben hyn ydy gwirio a oes angen eu cofrestru ar gynllun ai pheidio.

Mae'n rhaid ichi ysgrifennu at bob aelod o staff ymhen chwech wythnos o'ch dyddiad dechrau dyletswyddau. Mae gennym ni dempledi llythyrau y gallwch eu diwygio ar gyfer hyn.

Cwblhewch eich datganiad cydymffurfio er mwyn rhoi gwybod inni sut y bu ichi gydymffurfio gyda'ch dyletswyddau cofrestru awtomatig. Cofiwch wneud hyn erbyn dyddiad cau eich datganiad neu mae'n bosib y cewch chi ddirwy.


Beth sydd yn rhaid imi ei wneud os ydy fy amgylchiadau yn newid?

Mae'n rhaid ichi fonitro oedran eich staff a'r cyfanswm rydych yn eu talu (gan gynnwys staff newydd) er mwyn gweld a oes angen ichi gofrestru unrhyw un ohonyn nhw ar gynllun pensiwn. Darllen mwy am eich dyletswyddau parhaus.