Eich dyletswyddau parhaus

Bob tro y byddwch yn talu eich gweithwyr, dylech gwblhau’r tasgau canlynol.

Monitro oedran a chyflog eich gweithwyr

Mae rhaid i chi fonitro oedran a chyflog eich gweithwyr (yn cynnwys y rhai sydd newydd ddechrau) er mwyn gweld a oes angen i chi eu rhoi ar gynllun pensiwn. Mae rhaid i chi eu rhoi ar gynllun pensiwn ac ysgrifennu atyn nhw o fewn chwe wythnos o’r diwrnod y maen nhw’n dod yn gymmwys o ran oedran a chyflog.

Os oes gennych chi unrhyw weithwyr sydd…

  • rhwng 22 oed ac oedran pensiwn y wlad*
  • ac yn ennill dros £10,000 y flwyddyn, £833 y mis neu £192 yr wythnos

… mae rhaid i chi eu rhoi ar gynllun pensiwn ac mae rhaid i’r ddau ohonoch dalu cyfraniadau ato.

*Os ydych yn ansicr o oedran pensiwn y wlad, defnyddiwch y Cyfrifydd Pensiwn y Wlad.

Trefnu ceisiadau am gael ymuno â neu adael eich cynllun

Os oes unrhyw weithiwr yn ysgrifennu atoch yn gofyn am gael ymuno â’ch cynllun, fe fydd rhaid i chi ei roi ar y cynllun o fewn mis o’r adeg rydych yn derbyn y cais.

Fe fydd rhaid i chi gyfrannu at y cynllun pensiwn oni bai fod y gweithiwr:

  • rhwng 16 a 74 oed
  • ac yn ennill llai na £503 y mis neu £116 yr wythnos.

Er mwyn darganfod faint y bydd rhaid i chi ei dalu, dylech holi darparwr eich cynllun pensiwn.

Mae hawl gan eich staff ddewis gadael eich cynllun pensiwn ar ôl ichi eu cofrestru arno. Os ydyn nhw’n gofyn am adael ymhen mis o’u cofrestru ar gynllun, caiff hyn ei alw yn ‘optio allan’. Bydd llawer o ddarparwyr pensiwn yn rheoli’r broses ‘optio allan’ ar eich rhan chi. Cysylltwch gyda’ch darparwr os ydych chi’n ansicr. Os ydy unrhyw un o’ch staff yn ‘optio allan’, mae’n rhaid ichi roi’r gorau i ddidynnu arian o’u cyflog a threfnu ad-daliad cyflawn o’r hyn sydd wedi ei dalu hyd yn hyn. Mae’n rhaid ichi wneud hyn ymhen un mis o’u cais.

Cadw cofnod

Mae rhaid i chi gadw cofnod o sut rydych wedi cyflawni eich dyletswyddau cyfreithiol, yn cynnwys:

  • enw a chyfeiriad y bobl rydych yn eu rhoi ar gynllun pensiwn
  • cofnodion sy’n dangos pryd y talwyd cyfraniadau i’r cynllun pensiwn
  • unrhyw geisiadau am gael ymuno â neu adael eich cynllun pensiwn
  • rhif cyfeirnod eich cynllun pensiwn neu rif cofrestru

Mae rhaid i chi gadw’r cofnodion yma am chwe blynedd oni bai am geisiadau am gael gadael y cynllun, mae rhaid cadw’r rhain am bedair blynedd.

Ail-gofrestru

Bob tair blynedd fe fydd rhaid i chi roi gweithwyr yn ôl ar y cynllun os ydyn nhw wedi dewis gadael, ac os ydyn nhw’n bodlonni’r meini prawf er mwyn eu gofrestru. Ail-gofrestru awtomatig ydy hyn. Fe fyddwn yn ysgrifennu atoch cyn eich dyddiad ail-gofrestru awtomatig i egluro ymhellach.

Mwy o wybodaeth am ail-gofrestru.

home.cymraeg.symud_eich_dyddiad_gweithredu_ymlaen.page