Rydw i’n cyflogi pobl yn y cartref ac mae rhaid i mi gynnig pensiwn

Ar sail yr wybodaeth roesoch chi rydych chi'n cyflogi pobl yn eich cartref sydd angen eu rhoi ar gynllun pensiwn o'ch dyddiad gosod. Eich dyddiad gosod ydy'r dyddiad lle mae'r gyfraith yn effeithio arnoch chi.

Pa help sydd ar gael ichi?

Cyn ichi fynd ati i gwblhau'r camau isod, gwyliwch ein fideo sy'n gyflwyniad i beth sydd angwn ichi ei wneud a lle i fanteisio ar help.

Cofiwch, mae hi’n ddyletswydd gyfreithiol arnoch chi i gofrestru. Gall peidio â gwneud hynny olygu dirwy.

Eich dyddiad gosod

Defnyddiwch ein Gwiriwr Dyletswyddau er mwyn cadarnhau eich dyddiad gweithredu a dyddiad cau eich datganiad.

Gwiriwr Dyletswyddau

Eich dyddiadau allweddol: Argraffu

Beth mae angen i chi ei wneud ac erbyn pryd?

Wneud hyn rŵan

Dywedwch wrthym at bwy y dylem anfon e-byst ychwanegol gyda chymorth a chanllaw.

Wneud hyn rŵan

Sicrhewch fod gennych gynllun pensiwn y gallwch ei ddefnyddio ar gyfer ymrestru awtomatig.

Do this now

Defnyddiwch ein teclyn er mwyn darganfod pwy mae arnoch angen ei roi ar gynllun pensiwn ar eich dyddiad gosod.

Wneud hyn rŵan

Defnyddiwch ein llythyr templed i ysgrifennu at bob gweithiwr yn unigol i egluro wrthyn nhw sut mae ymrestru awtomatig yn berthnasol iddyn nhw.

Wneud hyn rŵan
Rhowch wybod inni sut aethoch chi ati i fodloni eich dyletswyddau cyfreithlon gan gwblhau eich datganiad cydymffurfio.

home.cymraeg.gwirio_ch_dyletswyddau.rydw_i_n_cyflogi_pobl_yn_y_cartref_ac_mae_rhaid_i_mi_gynnig_pensiwn.page