Cam 3 Darganfod pwy y mae arnoch angen ei roi ar gynllun pensiwn

Fe fydd rhaid i chi wneud hyn ar eich dyddiad gosod

Ar eich dyddiad gosod fe fydd rhaid i chi ganfod faint mae pob gweithiwr yn ennill a faint oed ydyn nhw. Dyma fydd yn dangos i chi’r hyn mae angen i chi wneud a dyma ‘asesu’r gweithwyr’. Fe ddylech ddefnyddio’r wybodaeth yma i gwblhau eich datganiad cydymffurfio.

1. Asesu’r gweithwyr

Fe fydd y gweithwyr mewn un o ddau gategori:

Cyfanswm Cyflog Oedran 16 - 21 Oedran 22 - Oedran Pensiwn y Wlad* Oedran Pensiwn y Wlad* - 74
Dros £833 y mis
(Dros £192 y wythnos)
Math 2 Math 1 Math 2
£833 y mis neu lai
(£192 yr wythnos neu lai)
Math 2 Math 2 Math 2

Oedran Pensiwn y Wlad* Os nad ydych yn siwr beth ydy hwn, defnyddiwch y Gyfrifiannell Pensiwn y Wlad(http://www.gov.uk/calculate-state-pension).

Pethau eraill y dylech eu hystyried

Cyflogi gweithwyr sy’n gweithio oriau, cytundebau ac yn derbyn tâl amrywiol

Os ydych chi'n cyflogi staff tymhorol neu staff dros dro neu staff lle mae eu horiau a'u tâl yn amrywio pob tro fyddwch chi'n eu talu, bydd dal angen ichi eu hasesu i benderfynu oes angen eu cofrestru ar gynllun pensiwn ai pheidio.

Mae mwy o wybodaeth ar gael i'ch helpu wrth ichi asesu:

Gohirio

Mae modd i chi ohirio ‘asesu’ch gweithwyr’ ar gyfer rhai neu bob un o’ch gweithwyr am hyd at dri mis. ‘Gohirio’ ydy hyn.

Dydy gohirio ddim yn golygu eich bod yn newid eich dyddiad gosod ond yn hytrach y diwrnod rydych yn asesu oedran a chyflog eich gweithwyr.

Os ydych yn dewis yr opsiwn gohirio, mae’n rhaid i chi ysgrifennu at eich gweithwyr yn egluro wrthyn nhw yr hyn rydych yn wneud.

A ydy gohirio’n addas ar eich cyfer?

 

2. Rhoi gweithwyr ar gynllun pensiwn

Beth mae angen i chi wneud?

Ar ôl deall yr hyn y mae rhaid i chi wneud ar gyfer pob un rydych yn ei gyflogi, fe fydd hi’n amser rhoi’r gweithwyr perthnasol ar gynllun pensiwn.

Fe fydd angen i chi roi’r holl wybodaeth angenrheidiol i’ch darparwr pensiwn er mwyn iddo allu creu cynllun pensiwn ar gyfer eich gweithwyr.

Bob tro rydych yn talu eich gweithwyr, fe fydd angen i chi gyfrifo faint mae angen i chi ac iddyn nhw dalu i’r cynllun pensiwn a threfnu hyn. Mae modd i feddalwedd cyflogres helpu gyda hyn.

Cysylltwch â darparwr eich cynllun pensiwn am fwy o wybodaeth.

Gwneud cyfraniadau

Bob tro rydych yn talu eich gweithwyr fe fydd angen i chi wneud cyfraniadau at eu cynllun pensiwn. Dysgu mwy am gyfrannu at eich cynllun pensiwn.

Mae rhaid i chi gyfrifo faint y mae angen i chi ac iddyn nhw dalu a threfnu bod hyn yn digwydd. Mae modd i feddalwedd eich cyflogres helpu gyda hyn. Am fanylion llawn, cysylltwch â darparwr eich cynllun pensiwn.

Rhestr pethau i’w gwneud:

  • Darganfod beth mae angen i chi wneud ar gyfer pob gweithiwr
  • Anfon manylion y gweithwyr fydd ar gynllun pensiwn at ddarparwr y cynllun pensiwn yn fuan
  • Dechrau talu’r cyfraniadau i’r cynllun pensiwn

Beth nesaf?

Ar ôl i chi roi eich gweithwyr ar gynllun pensiwn, mae angen i chi ysgrifennu atyn nhw i roi gwybod.

Eich dyddiad gweithredu

Defnyddiwch ein Gwiriwr Dyletswyddau er mwyn cadarnhau eich dyddiad gweithredu a dyddiad cau eich datganiad

Gwiriwr Dyletswyddau

Pa fath?

Ewch ati'n ddi-drafferth i benderfynu pa 'gategori' y mae'r aelod o staff yn perthyn iddo

Y cwbl y bydd arnoch angen ei wybod ydy rhyw, oedran a faint mae pob gweithiwr yn ennill.

Rhyw

Oedran ar eich dyddiad gweithredu

Cyfanswm cyflog

£

confused man

Caiff yr aelod o staff ei ddynodi fel Math .

Ailddechrau

home.cymraeg.symud_eich_dyddiad_gweithredu_ymlaen.page