Cam 1 Cadarnhau gyda phwy y dylem gysylltu

Dim ond pum munud y dylai hyn gymryd.

Byddwn ni mewn cysylltiad â chi dros y misoedd nesaf wrth i chi nesu at eich dyddiad gosod.

Person cyswllt y cyflogwr a pherson cyswllt ychwanegol

Bydd yn rhaid i 'berson cyswllt y cyflogwr, fod yn berchen ar y mudiad neu fod y person fwyaf cyfrifol yn y mudiad sy'n gyfrifol yn bennaf am ofalu fod y dyletswyddau cyfreithiol wedi eu bodloni. Byddwn yn anfon llythyrau rheolaidd at y person yma er mwyn cynnig yr wybodaeth ddiweddaraf am y tasgau y mae gofyn iddyn nhw eu cwblhau ac erbyn pryd.

Os nad ydych chi wedi gwneud hyn yn barod, fe ddylech chi gadarnhau enw'r 'person cyswllt y cyflogwr' ar gyfer eich mudiad.

Os oes rhywun arall yn helpu gyda'r tasgau (fel cyfrifydd, cynghorydd ariannol neu aelod o staff), fe ddylech chi rannu eu manylion cyswllt, gan gynnwys eu cyfeiriad e-bost, fel 'person cyswllt ychwanegol' gyda ni hefyd. Yna, byddwn yn anfon cyfres o e-byst atyn nhw yn cynnig help ac arweiniad ychwanegol gyda'r tasgau. Os nad ydych chi'n rhannu manylion 'person cyswllt ychwanegol' atom ni, byddwn yn anfon yr e-byst at 'person cyswllt y cyflogwr'.

Peidiwch os gwelwch yn dda â chynnig enw'r person sy'n helpu gyda'r tasgau fel 'person cyswllt y cyflogwr'.

Os ydych chi wedi cyflwyno manylion eich 'person cyswllt cyflogwr' a 'person cyswllt ychwanegol' eisoes ac fod unrhyw newidiadau ers hynny, gallwch hefyd ddefnyddio'r ffurflen hon er mwyn diweddaru'r manylion.

Enwebu cyswllt


home.cymraeg.gwirio_ch_dyletswyddau.rydw_i_n_gyflogwr_does_dim_rhaid_i_mi_gynnig_pensiwn_rwan_ond_mae_arna_i_ddyletswyddau_serch_hynny.cadarnhau_r_pwynt_cyswllt.page