Cam 3 Darganfod pwy mae angen i chi ei roi ar gynllun pensiwn

Rhaid i chi wneud hyn ar eich dyddiad gweithredu

Ar eich dyddiad gweithredu fe fydd rhaid i chi ganfod faint mae pob cynorthwyydd gofal personol yn ennill a faint oed ydyn nhw. Dyma fydd yn dangos i chi’r hyn mae angen i chi wneud a dyma ‘asesu’r gweithwyr’. Fe ddylech ddefnyddio’r wybodaeth yma i gwblhau eich datganiad cydymffurfio.

1. Asesu’r gweithwyr

Cyfanswm Cyflog Oedran 16 - 21 22 – Oedran Pensiwn y Wlad* Oedran Pensiwn y Wlad* - 74
Dros £833 y mis
(Dros £192 y Oedran)
Math 2 Math 1 Math 2
£833 y mis neu lai
(£192  yr wythnos neu lai)
Math 2 Math 2 Math 2

*Os nad ydych yn siwr beth ydy hwn, defnyddiwch y Gyfrifiannell Pensiwn y Wlad.

Pethau eraill y dylech eu hystyried

Cyflogi gweithwyr ar oriau, cytundebau a chyflogau amrywiol

Os ydych chi'n cyflogi gweithwyr y mae eu horiau gwaith a'u tâl yn amrywio, gweithwyr tymhorol neu staff ar gytundebau tymor byr/dros dro, bydd y dyletswyddau cyfreithiol yn berthnasol i chi.

Mae mwy o wybodaeth ar gael i'ch helpu wrth ichi asesu:

Gohirio

Mae modd i chi ohirio'r broses o ‘asesu’ch gweithwyr’ ar gyfer rhai neu bob un o’ch gweithwyr am hyd at dri mis. ‘Gohirio’ ydy hyn.

Dydy gohirio ddim yn golygu eich bod yn newid eich dyddiad gweithredu. Mae'n golygu yn syml eich bod yn newid y dyddiad rydych chi'n asesu oed a chyflog eich cynorthwyydd gofal personol. Fe allai hyn fod yn berthnasol os oes gennych chi weithwyr sy'n cwrdd â'r meini prawf isod:

• pobl ar gytundeb dros dro

• cyflog yn amrywio neu’n newid o fis i fis

Os ydych yn dewis yr opsiwn gohirio, mae’n rhaid i chi ysgrifennu at eich cynorthwyydd gofal personol yn egluro wrthyn nhw yr hyn rydych yn wneud.

A ydy gohirio’n addas ar eich cyfer?

 

2. Rhoi eich cynorthwyydd gofal personol ar gynllun pensiwn

Beth mae angen i chi ei wneud?

Ar ôl deall yr hyn y mae rhaid i chi wneud ar gyfer eich cynorthwyydd gofal personol, fe fydd hi’n amser rhoi’r nhw ar gynllun pensiwn.

Fe fydd angen i chi roi’r holl wybodaeth angenrheidiol i’ch darparwr pensiwn er mwyn iddo allu creu cynllun pensiwn ar gyfer eich cynorthwyydd gofal personol.

Bob tro rydych yn talu nhw, fe fydd angen i chi gyfrifo faint mae angen i chi ac iddyn nhw dalu i’r cynllun pensiwn a threfnu hyn.

Cysylltwch â darparwr eich cynllun pensiwn am fwy o wybodaeth.

Gwneud cyfraniadau

Bob tro rydych yn talu eich gweithwyr fe fydd angen i chi wneud cyfraniadau at eu cynllun pensiwn. Dysgu mwy am gyfrannu at eich cynllun pensiwn.

Mae rhaid i chi gyfrifo faint y mae angen i chi ac iddyn nhw dalu a threfnu bod hyn yn digwydd. Mae modd i feddalwedd eich cyflogres helpu gyda hyn. Am fanylion llawn, cysylltwch â darparwr eich cynllun pensiwn.

Rhestr o bethau i’w gwneud:

  • Deallwch beth mae angen i chi ei wneud ar gyfer eich cynorthwyydd gofal personol
  • Anfon manylion y gweithwyr fydd ar gynllun pensiwn at ddarparwr y cynllun pensiwn yn fuan
  • Dechrau talu’r cyfraniadau i’r cynllun pensiwn

Beth nesaf?

Ar ôl i chi roi eich cynorthwyydd gofal personol.ar gynllun pensiwn, mae angen i chi ysgrifennu atyn nhw i roi gwybod.

Pa fath?

Ewch ati'n ddi-drafferth i benderfynu pa 'gategori' y mae'r aelod o staff yn perthyn iddo

Y cwbl y bydd arnoch angen ei wybod ydy rhyw, oedran a faint mae pob gweithiwr yn ennill.

Rhyw

Oedran ar eich dyddiad gweithredu

Cyfanswm cyflog

£

confused man

Caiff yr aelod o staff ei ddynodi fel Math .

Ailddechrau

home.cymraeg.gwirio_ch_dyletswyddau.rydw_in_cyflogi_cynorthwyydd_gofal_personol_ac_mae_angen_i_mi_gynnig_pensiwn.darganfod_pwy_mae_angen_i_chi_ei_roi_ar_gynllun_pensiwn.page