Sgript Fideo i Ofalwyr

Cofrestru awtomatig pan fyddwch yn cyflogi gynorthwydd gofal personol.

Os ydych yn talu am gynorthwyydd gofal personol yn defnyddio'ch arian eich hun, neu arian gan eich awdurdod lleol neu'r GIG, rydych yn gyflogwr a bydd angen ichi gyflawni dyletswyddau ymrestru awtomatig.

Gydag Ymrestru Awtomatig, mae'n rhaid ichi ymrestru rhai staff ar gynllun pensiwn yn y gwaith a chyfrannu tuag ato.

Er y bydd y dyletswyddau yn ymddangos yn frawychus i gychwyn, mae'r Rheoleiddiwr Pensiynau wrthlaw i'ch cefnogi a chynnig arweiniad gyda'r hyn y mae gofyn ichi ei wneud.

Byddwn yn anfon llythyrau ac e-byst rheolaidd atoch gyda gwybodaeth i'ch helpu gyda'ch dyletswyddau. Hefyd byddwn yn anfon copi o'r 'canllaw hanfodol ynghylch ymrestru awtomatig' atoch.

Mae'n bosib y bydd gennych chi rywun i'ch helpu gyda'ch dyletswyddau felly cofiwch gadarnhau pwy ddylen ni gysylltu gyda nhw er mwyn inni anfon y llythyrau ac e-byst at y person cywir.

Bu inni lunio canllaw cam wrth gam hawdd ei ddefnyddio ar ein gwefan yn arbennig ar gyfer cyflogwyr fel chithau.

Ewch ati i ddilyn y canllaw gam wrth gam a defnyddio'r adnoddau ar-lein er mwyn ichi weld beth sydd angen ichi ei wneud er mwyn cyflawni eich dyletswyddau ac erbyn pryd hefyd.

Fel arall, os oes rhywun arall yn gyfrifol am reoli eich cyflogfres neu gyllid, mae'n bosib y byddwch chi'n penderfynu siarad gyda nhw i weld sut allan nhw fod o help.

I wybod mwy am y dyletswyddau ynghlwm ag Ymrestru Awtomatig, ewch i wefan y Rheoleiddiwr Pensiynau www.tpr.gov.uk/cy/cyflogwyr/rydw-in-cyflogi-cynorthwyydd-gofal-personol-ac-mae-angen-i-mi-gynnig-pensiwn neu cysylltwch gyda ni ar 0345 600 1011.


yn ôl

home.cymraeg.symud_eich_dyddiad_gweithredu_ymlaen.page