Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Trosolwg

Bydd yr isafswm cyfraniadau gennych chi a'ch staff tuag at eich cynllun pensiwn cofrestru awtomatig yn eich gweithle yn cynyddu o Ebrill y 6ed 2019. Caiff hyn ei alw yn 'phasing' weithiau hefyd.

Eich cyfrifoldeb chi ydy hi i ofalu fod y cyfraniadau yn cynyddu.

I bwy mae hyn yn berthnasol?

Mae'n rhaid i bob cyflogwr sydd wedi cofrestru staff ar gynllun pensiwn ar gyfer cofrestru awtomatig fynd ati i sicrhau eu bod yn talu'r cyfraniad lleiaf posibl i'w cynlluniau pensiwn. Mae hyn yn berthnasol i chi pa un ai ydych chi'n gosod cynllun pensiwn ar gyfer cofrestru awtomatig neu yn penderfynu defnyddio cynllun presennol.

Ond, does dim angen ichi wneud unrhyw beth arall os nad oes gennych chi unrhyw aelod o staff wedi'u cofrestru ar gynllun pensiwn ar gyfer cofrestru awtomatig neu os ydych chi eisoes yn talu mwy na'r cyfraniad lleiaf posibl sydd wedi cynyddu.

Yn ychwanegol at hyn, os ydych chi'n defnyddio cynllun pensiwn buddion diffiniedig yna dydy'r cynnydd hwn ddim yn berthnasol ichi.

Faint fydd y cynnydd?

Mae'r tabl yn dangos y lleiafswm y bydd angen ichi ei gyfrannu a'r dyddiad y bydd angen ichi gynyddu'r cyfraniadau:

Dyddiad Lleiafswm cyfraniad gan y Cyflogwr Cyfraniad Staff Cyfanswm lleiafswm cyfraniad
Cyfradd newydd: Ebrill y 6ed 2019 ymlaen 3% 5% 8%
Cyfradd flaenorol: Ebrill y 6ed 2018 hyd at Ebrill y 5ed 2019 2% 3% 5%

Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid cyfrannu lleiafswm penodol at y cynllun. Mae'n rhaid ichi, y Cyflogwr, gyfrannu lleiafswm cyfraniad tuag at y cyfanswm a bydd yn rhaid i'ch aelod o staff dalu'r gweddill. Os ydych chi'n penderfynu cyfrannu'r lleiafswm i gyd, ni fydd angen i'ch staff dalu unrhyw beth.

Bydd y cyfanswm yr ydych chi'n cyfrannu at eich cynllun pensiwn yn amrywio yn dibynnu ar y math o gynllun yr ydych wedi ei ddewis ynghyd â rheolau'r cynllun.

Mae'n bosib y bydd eich cyfraniad staff yn amrywio hefyd yn dibynnu ar y math o ostyngiad treth sydd ynghlwm â'ch cynllun chi.

Gallwch ddod o hyd i'w wybodaeth yn nogfennau'r cynllun a anfonwyd atoch chi pan aethoch ati i sefydlu eich cynllun. Neu fel arall, gallwch siarad gyda'ch darparwr pensiwn i wybod mwy.

Mae'r rhan fwyaf o gyflogwyr yn defnyddio cynlluniau pensiwn sydd, o Ebrill 2019, yn gofyn am dalu cyfraniad o o leiaf 8%. Mae'r hafaliad ar gyfer y math yma o gynllun yn seiliedig ar ystod penodol o enillion. Ar gyfer y flwyddyn dreth 2020/21 mae'r ystod hwn rhwng £6,240 a £50,000 y flwyddyn (£520 a £4,167 y mis, neu £120 a £962 yr wythnos). Caiff y ffigyrau hyn eu hadolygu bob blwyddyn gan y llywodraeth.

Pan fyddwch yn cyfrifo cyfraniadau ar gyfer y math yma o gynllun, byddwch yn cynnwys y canlynol:

 • cyflog
 • tâl
 • comisiwn
 • tâl ychwanegol
 • tâl am oriau ychwanegol
 • tâl salwch statudol
 • tâl mamolaeth statudol
 • tâl tadolaeth statudol arferol neu ychwanegol
 • tâl mabwysiadu statudol

Beth os ydw i'n defnyddio cynllun pensiwn sy'n gofyn am wahanol leiafswm cyfraniadau?

Mae'n bosib eich bod chi eisoes wedi cytuno efo darparwr eich cynllun pensiwn i seilio lleiafswm cyfraniadau ar gwahanol elfennau o dâl y staff. Os ydy hyn yn wir, bydd angen ichi ofalu eich bod yn gwneud gwahanol gynyddiadau.

Darganfod pa gynyddiadau sy'n berthnasol ichi os ydych chi'n cyfrifo cyfraniadau yn defnyddio gwahanol elfennau o dâl staff.

Edrychwch ar ddogfennau eich cynllun i weld pa elfennau o dâl eich staff sy'n berthnasol i'ch cynllun chi. Os ydych chi'n dal yn ansicr, gofynnwch i'ch darparwr pensiwn.

Beth sydd angen ichi ei wneud

Eich cyfrifoldeb chi ydy hi, o dan y Ddeddf Pensiynau 2008, i ofalu caiff yr isafswm cyfraniadau cywir eu talu ar ran eich staff.

Beth sydd angen imi ei wneud er mwyn cynyddu'r cyfraniadau?

Beth sydd angen imi ei wneud er mwyn cynyddu'r cyfraniadau?

Dilynwch y camau isod i ofalu caiff y cyfraniadau eu cynyddu erbyn Ebrill y 6ed 2019. Fe ddylech chi ofalu eich bod yn neilltuo digon o amser i drefnu cynyddu'r cyfraniadau.

1. Penderfynu pa gynyddiadau sy'n berthnasol ichi.

 • Os ydych chi'n ansicr, fe ddylech chi wirio dogfennau eich cynllun neu siarad efo'ch darparwr cynllun pensiwn.

2. Penderfynu i ba staff mae'n berthnasol iddyn nhw.

 • Mae angen ichi gynyddu'r cyfraniadau ar gyfer POB aelod o staff rydych chi wedi'u cofrestru ar gynllun pensiwn ac rydych chi'n cyfrannu tuag atyn nhw, gan gynnwys unrhyw staff newydd rydych chi'n eu cofrestru ar y cynllun hwn. Dydy'r cynnydd hwn ddim yn berthnasol i staff sydd wedi gofyn ichi eu cofrestru ar gynllun pensiwn nad oes raid ichi gyfrannu tuag ato.

3. Gofalwch fod y ffordd rydych yn cyfrifo cyfraniadau a'u cyfrannu at y cynllun pensiwn yn barod ar gyfer y cynyddiadau o Ebrill y 6ed 2019.

 • Os oes gennych chi ddarparwr cyflogres neu swyddfa cyflogres, fe ddylech chi siarad gyda nhw i wirio fod popeth yn barod er mwyn cynyddu'r cyfraniadau
 • Os ydych chi'n talu eich staff eich hun yn defnyddio meddalwedd cyflogres, mae'n rhaid ichi ofalu ei fod popeth yn ei le er mwyn prosesu'r cynyddiadau
 • Os ydych chi'n ansicr ynghylch beth sydd angen ichi ei wneud yna siaradwch gyda darparwr eich meddalwedd
 • Os ydych chi'n defnyddio'ch proses eich hun i dalu eich staff, bydd angen ichi ofalu eich bod yn cynyddu'r cyfraniadau
 • Os ydych chi'n defnyddio adnoddau cyflogres sylfaenol Cyllid a Thollau EM, bydd yn rhaid ichi roi proses ar waith er mwyn gofalu eich bod yn cynyddu'r cyfraniadau

Bydd angen ichi gychwyn ar y broses yn fuan, oherwydd gall gymryd cryn dipyn o amser.

Gallwch ddefnyddio ein cyfrifiannell cyfraniadau ar-lein i'ch helpu i gyfrifo eich costau ar gyfer pob aelod o staff.

4. Yn dibynnu ar yr hyn rydych chi eisoes wedi cytuno arno gyda'ch cynllun pensiwn, efallai bydd eich darparwr hefyd yn gwneud y newidiadau perthnasol er mwyn prosesu'r cynnydd ac efallai yn cysylltu gyda chi yn nes at yr amser er mwyn dweud wrthych chi am yr hyn sy'n digwydd a beth fydd angen ichi ei wneud.

Rhoi gwybod i'ch staff am y cynyddiadau

Fe ddylech chi roi gwybod i'ch staff am y cynnydd yn eu cyfraniadau. Mae gennym ni lythyr enghraifft gallwch ei ddiwygio.

Llythyr templed i roi gwybod i'ch staff am y cynnydd yn eu cyfraniadau (DOC, 31.7kb, 1 tudalen)

Yn dibynnu ar yr hyn bu ichi ei gytuno gyda'ch darparwr pensiwn, mae'n debyg y byddan nhw'n ysgrifennu at eich staff neu mi fydd ganddyn nhw lythyrau y gallwch eu defnyddio.

Beth os nad oedd angen imi gofrestru unrhyw staff ar gynllun pensiwn?

Bydd yn dal angen ichi asesu unrhyw un sy'n gweithio ichi pob tro byddwch chi'n eu talu ac yna eu cofrestru ar gynllun pensiwn os ydyn nhw'n bodloni'r meini prawf ar gyfer cofrestru awtomatig. Bydd angen ichi gyfrannu y lleiafswm cyfraniad cywir ar y pryd ac unrhyw gynyddiadau pellach priodol.

Dysgu mwy am eich dyletswyddau parhaus

Beth sy'n digwydd os oes angen cynyddu'r cyfraniadau ar ganol cyfnod tâl?

Mae'n rhaid ichi ofalu eich bod yn cyfrannu'r cyfraniad uwch o Ebrill y 6ed 2019. Mae'n bosib y bydd angen ichi ofyn am help eich darparwr cyflogres efo hyn.

O le alla i gael cefnogaeth gyda'r cynnydd hwn os ydw i'n cyflogi cymhorthydd gofal personol?

Efallai y bydd arnoch chi eisiau siarad gyda phwy bynnag sy'n talu'n uniongyrchol am eich cymhorthydd gofal personol.

Beth sy'n digwydd os na wna i gynyddu'r cyfraniadau o Ebrill 2019?

Mae hi'n ddyletswydd gyfreithiol arnoch chi i wneud yn siŵr fod y cyfraniadau isafswm cywir wedi'u talu o 6 Ebrill 2019. Os na wnaethoch chi hyn gall arwain at ddirwyon.

Oes gennym ni eich manylion cyswllt cywir?

Mae'n bwysig fod gennym ni eich cyfeiriad e-bost a manylion cywir er mwyn inni fedru parhau i anfon gwybodaeth a chyngor yn y dyfodol.

Diweddaru eich manylion nawr

Cyfrifo canlyniadau yn defnyddio gwahanol elfennau o dâl staff

Os ydych chi'n cyfrifo cyfraniadau yn defnyddio gwahanol elfennau o dâl staff, bydd angen ichi ddefnyddio'r tablau isod i gyfrifo pa gynyddiadau lleiafswm cyfraniadau sy'n berthnasol ichi.

Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid cyfrannu lleiafswm cyfraniadau at y cynllun pensiwn. Mae'n rhaid ichi, y cyflogwr, gyfrannu lleiafswm cyfraniad tuag at y cyfanswm hwn a bydd yn rhaid i'ch aelod o staff dalu'r gweddill. Os ydych chi'n penderfynu talu'r lleiafswm cyfraniad yn gyflawn, ni fydd angen i'ch staff gyfrannu unrhyw beth.

Mae tair ffordd o gyfrifo'r cynnydd mewn lleiafswm cyfraniadau yn defnyddio gwahanol elfennau o dâl staff. Caiff rhain eu galw yn setiau. Mi fydd cyfraddau cyfrannu'r staff yn amrywio yn dibynnu ar y math o ryddhad treth ynghlwm â'ch cynllun. Os ydych chi'n ansicr ynghylch pa set sy'n berthnasol i'ch cynllun chi, gofynnwch i'ch darparwr.

Set 1: cyfraniadau wedi eu cyfrifo ar enillion gros

Byddwch yn cyfrifo'r cyfraniadau ar sail yr enillion gros. Ni fyddwch yn cynnwys tâl ychwanegol na thâl am oriau ychwanegol, comisiwn neu lwfansau staff penodol (fel tâl shifftiau neu lwfans am adleoli) yn yr hafaliad.

Dyddiad gweithredu Lleiafswm cyfraniad y cyflogwr Cyfraniad y Staff Canran lleiafswm y cyfraniad
Cyfradd newydd: Ebrill y 6ed 2019 ymlaen 4% 5% 9%
Cyfradd flaenorol: Ebrill y 6ed 2018 tan Ebrill y 5ed 2019 3% 3% 6%

 

Set 2 : cyfraniadau wedi eu cyfrifo ar enillion gros ar sail 85% o gyfanswm eich enillion

Byddwch yn cyfrifo'r cyfraniadau ar sail yr enillion gros. Ni fyddwch yn cynnwys tâl ychwanegol na thâl am oriau ychwanegol, comisiwn neu lwfansau staff penodol (fel tâl shifftiau neu lwfans am adleoli) yn yr hafaliad. Bydd angen ichi wirio fod cyfanswm yr enillion gros ar gyfer holl staff sy'n rhan o'r cynllun yn o leiaf 85% o'u cyfanswm enillion.

Dyddiad gweithredu Lleiafswm cyfraniad y cyflogwr Cyfraniad y Staff Canran lleiafswm y cyfraniad
Cyfradd newydd: Ebrill y 6ed 2019 ymlaen 3% 5% 8%
Cyfradd flaenorol: Ebrill y 6ed 2018 tan Ebrill y 5ed 2019 2% 3% 5%

Set 3: cyfraniadau wedi eu cyfrifo ar holl enillion

Byddwch yn cyfrifo'r cyfraniadau ar sail HOLL elfennau o dâl y staff a'r HOLL enillion.

Dyddiad gweithredu Lleiafswm cyfraniad y cyflogwr Cyfraniad y Staff Canran lleiafswm y cyfraniad
Cyfradd newydd: Ebrill y 6ed 2019 ymlaen 3% 4% 7%
Cyfradd flaenorol: Ebrill y 6ed 2018 tan Ebrill y 5ed 2019 2% 3% 5%

Cynlluniau pensiwn lle nad oes angen cynyddu'r lleiafswm cyfraniadau

Os ydych chi'n manteisio ar gynllun pensiwn gyda buddion yna ni fydd y cynnydd yn berthnasol ichi. Caiff cynlluniau pensiwn gyda buddion eu defnyddio gan amlaf gan gyflogwyr busnesau mawr a chyflogwyr yn y sector cyhoeddus a caiff eu galw'n 'Cynlluniau Cyflog Terfynol' neu 'Cynlluniau Enillion Cyfartalog Gyrfa'. Os ydych chi'n ansicr ydy hyn yn berthnasol ichi, gwiriwch dogfennau eich cynllun neu os ydych chi'n dal yn ansicr, gofynnwch i ddarparwr eich cynllun.

Os ydych chi'n manteisio ar gynllun cymysg (cyfuniad o gynllun gyda buddion a chynllun lleiafswm cyfraniadau), bydd angen ichi gynyddu'r lleiafswm cyfraniadau.