Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Help gyda phryderon ynghylch eich pensiwn gweithle

Medrwch ganfod gwybodaeth a chyngor am amryw bryderon ynghylch eich cynllun pensiwn gweithle ar y dudalen hon.

Mae nifer o sefydliadau a fedr eich helpu, gan ddibynnu ar natur eich pryder. Dylech gyfeirio at yr adnoddau isod i’ch helpu i ganfod y lle addas i gyfeirio eich ymholiad.

Mae rhywun wedi cysylltu â fi ynghylch rhyddhau fy mhensiwn yn gynnar

Os ydych yn credu eich bod wedi eich targedu gan sgam pensiwn (a elwir hefyd yn ‘rhyddhau pensiwn yn gynnar', 'datgloi pensiwn', 'benthyciadau pensiwn' neu 'dwyll rhyddhau pensiwn') dylech gysylltu ag Action Fraud ar 0300 123 2040.

Am wybodaeth bellach gweler diogelu eich hunan rhag sgamiau pensiwn.

Nid oes taliadau wedi eu gwneud i'm cynllun pensiwn gweithle

Os nad yw’ch cyflogwr wedi talu’r cyfraniadau i’ch cynllun pensiwn gweithle mae fod gwneud, neu os nad yw wedi rhoi’r cyfraniad a dynnwyd o’r cyflog i’ch cynllun pensiwn gweithle, medrwch adrodd hyn wrthym ni trwy ddefnyddio’r ffurflen ar-lein briodol.

Pam ydw i wedi fy ymrestru mewn cynllun pensiwn?

Mae’r gyfraith yn disgwyl i bob cyflogwr ymrestru rhai aelodau o staff yn awtomatig i gynllun pensiwn ac i dalu cyfraniadau. Rhaid hefyd i gyflogwyr dynnu cyfraniadau pensiwn staff o’u cyflogau. Rhwng 2012 a 2018 bydd y gofynion hyn yn berthnasol i bob cyflogwr.

Os ydych wedi cael ei ymrestru yn awtomatig a chithau yn dewis eithrio yna dylech siarad gyda’r cynllun pensiwn neu eich cyflogwr a ddylai ddarparu rhybudd eithrio i chi.

Os ydych yn bryderus na fedrwch fforddio eich cyfraniadau pensiwn newydd ewch i wefan y Gwasanaeth Cynghori ar Arian.

Nid yw fy nghyflogwr yn cydymffurfio â'u dyletswyddau pensiwn

Os ydych yn credu bod eich cyflogwr wedi methu cydymffurfio â’u dyletswyddau, soniwch wrthym ni am eich pryder gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein briodol, ond cyn gwneud hyn dylech ystyried nad oes yn rhaid i bob cyflogwr ddarparu cynllun pensiwn ar unwaith.

Mae pob cyflogwr wedi cael neu fe fyddant yn cael dyddiad penodol pan fydd yn rhaid iddynt gydymffurfio â’r dyletswyddau newydd hyn. Cysylltwch â’ch cyflogwr yn y lle cyntaf i ganfod pryd bydd y gyfraith yn berthnasol iddynt neu i ganfod a ydych yn debygol o gael eich ymrestru yn awtomatig i bensiwn gweithle ar GOV.UK.

Mae yn erbyn y gyfraith i gyflogwyr geisio gwneud i chi eithrio o gael eich ymrestru yn awtomatig i gynllun pensiwn neu i awgrymu, yn ystod eich recriwtio, y byddir yn effeithio ar eich recriwtio os nad ydych yn dewis eithrio o’r pensiwn ymrestru awtomatig.

Os ydych chi angen gwybodaeth bellach neu gyngor mewn perthynas â’ch hawliau ymrestru awtomatig yna ewch i wefan y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau.

Mae gen i gwestiwn neu anghytundeb gyda'm cynllun pensiwn

Mae’r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau yn darparu arweiniad annibynnol, rhad ac am ddim, ar  bensiynau. Medrant eich helpu os oes gennych gwestiwn ynghylch pensiwn neu anghytundeb gyda’ch cynllun pensiwn.

Ewch i wefan y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau.

Mae rhywun wedi cam-werthu pensiwn i mi

Os ydych yn credu bod rhywun wedi cam-werthu pensiwn i chi medrwch gwyno i’r Gwasanaeth Ombwdsman Ariannol.

Rwy'n amau drwg weithredu neu weinyddu gwael ar fy nghynllun pensiwn

Os ydych yn amau anonestrwydd neu dwyll posibl yn eich cynllun pensiwn gweithle neu os oes gennych bryderon arwyddocaol am y modd y mae’n cael ei redeg, dylech adrodd am hyn wrthym ni ar ein ffurflen ar-lein briodol.

Mae gen i gwestiwn ynghylch Pensiwn y Wladwriaeth

Am wybodaeth ar Bensiynau’r Wladwriaeth gweler arweiniad sylfaenol ar Bensiwn y Wladwriaeth ar GOV.UK.

Soniwch wrthym ni am eich pryder

Os ydych yn bryderus:

  • bod dim taliad wedi ei wneud i’ch cynllun pensiwn gweithle, neu
  • bod eich cyflogwr ddim yn cydymffurfio â’u dyletswyddau pensiwn, neu 
  • am y modd y mae eich cynllun yn cael ei redeg

Medrwch gysylltu â ni a nodi’r manylion gan ddefnyddio ein ffurflenni ar-lein priodol.

Mae rhywun wedi cysylltu â mi ynghylch rhyddhau fy mhensiwn yn gynnar

Os ydych chi’n meddwl ei bod yn bosibl eich bod wedi’ch targedu gan dwyll pensiwn (a elwir hefyd yn ‘ryddhad pensiwn cynnar’, ‘datgloi pensiwn’, ‘benthyciadau pensiwn’ neu ‘dwyll rhyddhau pensiwn’) yna cysylltwch ag Action Fraud ar 0300 123 2040.

Am ragor o wybodaeth, gweler peryglon twyll pensiwn.

Ni wnaethpwyd taliadau i fy nghynllun pensiwn gweithle

Os nad yw’ch cyflogwr wedi gwneud y taliad cyfraniad i’ch cynllun pensiwn gweithle sy’n ofynnol iddynt ei wneud, neu os nad yw wedi pasio’r cyfraniad a ddidynnwyd o'ch cyflog i'ch cynllun pensiwn gweithle, gallwch adrodd am hyn i ni yn defnyddio ein gwasanaeth chwythu'r chwiban.

Pam ydw i wedi fy nghofrestru i gynllun pensiwn?

Mae’r gyfraith yn gofyn i bob cyflogwr gofrestru staff penodol i gynllun pensiwn a thalu cyfraniadau. Rhaid i gyflogwyr hefyd ddidynnu cyfraniadau pensiwn staff o daliadau cyflogau. Rhwng 2012 a 2018, bydd y gofynion hyn yn cael eu cyflwyno i’r holl gyflogwyr.

Mae hefyd yn erbyn y gyfraith i gyflogwyr geisio’ch gorfodi i optio allan o gael eich cofrestru’n awtomatig i gynllun pensiwn neu ddynodi yn ystod recriwtio os nad ydych yn optio allan o’r pensiwn cofrestru awtomatig y bydd yn effeithio ar a ydych yn cael eich recriwtio neu beidio.

Os ydych chi wedi’ch cofrestru’n awtomatig a’ch bod eisiau optio allan, yna siaradwch â’r cynllun pensiwn neu’ch cyflogwr a ddylai eich darparu â hysbysiad optio allan.

Os ydych chi’n pryderu ei bod yn bosibl na allwch fforddio eich cyfraniadau pensiwn newydd, ewch i wefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Nid yw fy nghyflogwr yn cydymffurfio â'i ddyletswyddau pensiwn

Nid oes rhaid i bob cyflogwr ddarparu cynllun pensiwn ar unwaith. Mae pob cyflogwr wedi cael, neu bydd yn cael, dyddiad penodol ar gyfer cydymffurfio â’r dyletswyddau newydd hyn. Cysylltwch â’ch cyflogwr yn gyntaf i weld â yw'r gyfraith yn berthnasol iddynt neu i weld a ydych yn debygol o gael eich cofrestru'n awtomatig i gynllun pensiwn gweithle ar GOV.UK.

Os ydych chi angen gwybodaeth neu gyngor bellach parthed eich hawliau cofrestru awtomatig, yna ewch i wefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Os ydych chi’n credu bod eich cyflogwr wedi methu cydymffurfio â’r gofynion hyn, yna gallwch adrodd am hyn i ni yn defnyddio ein gwasanaeth chwythu'r chwiban.

Mae gen i ymholiad neu anghydfod gyda fy nghynllun pensiwn

Mae’r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau yn darparu arweiniad am ddim ac annibynnol ar bensiynau. Gallant eich helpu os oes gennych ymholiad am bensiwn neu anghydfod gyda’ch cynllun pensiwn.

Ewch I wefan y Gwasanaeth Cynghori Pensiynau.

Mae rhywun wedi camwerthu pensiwn i mi

Os ydych yn teimlo bod rhywun wedi camwerthu pensiwn i chi gallwch wneud cwyn I Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

Mae gen i ymholiad ynglyn â fy Mhensiwn y Wladwriaeth

Am ragor o wybodaeth ar Bensiynau’r Wladwriaeth, gweler y canllaw i Bensiwn y Wladwriaeth sylfaenol ar GOV.UK.

Mae gen i amheuon am gamymddwyn neu ddiffyg gweinyddol yn fy nghynllun pensiwn

Os oes gennych bryderon o hyd wedi ystyried yr opsiynau uchod – efallai os oes gennych amheuon am gamymddygiad yn eich cynllun pensiwn gweithle, neu bryderon arwyddocaol am sut mae’n cael ei reoli – gallwch adrodd ar hyn i ni yn defnyddio ein gwasanaeth chwythu’r chwiban isod.

Ffurflen chwythu'r chwiban

Defnyddiwch ein ffurflen chwythu’r chwiban lawrlwythwch drawsgrifiad Cymraeg o’r ffurflen chwythu’r chwiban (PDF, 54kb, 2 pages) i adrodd am bryder ynghylch cynllun pensiwn yn y gweithle. Neu, gallwch anfon e-bost atom gyda manylion eich pryder yn wb@tpr.gov.uk neu’n ffonio ar 0345 600 7060.

A fydd fy hunaniaeth yn cael ei ddatgelu?

Rydym yn deall pan fyddwch yn cyflenwi gwybodaeth i ni y gallai gael effaith ar y berthynas rhyngoch chi a’r rhai yr ydych yn adrodd wrthynt, yn arbennig yn achos gweithiwr a’u cyflogwr.

Gallwch ddewis bod yn ddienw wrth adrodd ar bryderon i ni fel na fydd neb yn dod i wybod eich hunaniaeth. Fodd bynnag, mae’n ddefnyddiol cael eich manylion cyswllt rhag ofn y byddwn angen gofyn i chi am ragor o wybodaeth wrth i ni ymchwilio i’ch pryderon. Mae amddiffyniad ar gyfer chwythu’r chwiban yn Neddf Hawliau Cyflogaeth 1996 sy’n diogelu’r rhan fwyaf o gyflogeion os ydynt yn codi pryder ynghylch camymddwyn – naill ai’n fewnol neu gyda rheoleiddiwr.

A fydd fy hunaniaeth wedi ei ddiogelu os ydw i’n adrodd ar bryder?

Byddwn yn gwneud ein gorau i ddiogelu’ch hunaniaeth (os dymunwch) ac ni fyddwn yn ei ddatgelu oni bai ei bod yn ofyniad cyfreithiol i wneud hynny. Byddwn yn cymryd unrhyw gamau rhesymol i gynnal cyfrinachedd, ond ni allwn roi unrhyw sicrwydd pendant gan y gallai amgylchiadau olygu ei bod yn anochel dan y gyfraith ein bod yn datgelu’ch hunaniaeth – er enghraifft, os ydym yn cael ein gorchymyn gan lys i’w ddatgelu.

Beth fydd yn digwydd ar ôl i mi adrodd am bryder?

Wedi i chi adrodd am eich pryder i ni, byddwn yn dechrau gwneud ymholiadau cychwynnol ac efallai y byddwn yn cysylltu â chi i gael eglurhad am wybodaeth (os byddwch yn darparu manylion cyswllt). Nid ydym yn eich annog i geisio cael unrhyw wybodaeth newydd.

Os yn briodol, byddwn yn atgyfeirio eich pryder ar gyfer ymchwiliad mewnol. Fodd bynnag, oherwydd cyfyngiadau cyfreithiol, ni allwn eich darparu ag unrhyw adborth am ein hymchwiliad. Os ydych yn adrodd am gyflogwr neu drydydd parti, byddwn yn sicrhau bod gennych bwynt cyswllt penodedig ac y cefnogir unrhyw dystion trwy gydol unrhyw broses orfodi.