Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Soniwch wrthym am bryderon parthed pensiwn eich gweithle

Os ydych yn bryderus am eich pensiwn gweithle, neu’n amau nad ydyw’n cael ei redeg yn gywir, cysylltwch â ni.

Medrwn ymchwilio i ystod o bryderon all fod gennych, gan gynnwys:

  • cyfraniadau ar goll o’ch cynllun pensiwn
  • eich cyflogwr yn anfodlon talu’ch cyfraniadau
  • eich cyfraniadau’n cael eu talu’n hwyr yn gyson
  • rydych yn meddwl bod eich cyflogwr yn ymdrin yn dwyllodrus neu’n anonest gyda’ch cyfraniadau pensiwn
  • nid yw eich cyflogwr yn cydymffurfio â’u dyletswyddau cyfreithiol i ddarparu  pensiwn gweithle
  • rydych yn amau drwg weithredu, anonestrwydd neu dwyll yn eich pensiwn gweithle, neu os oes gennych chi bryderon arwyddocaol ynghylch y ffordd mae’n cael ei redeg

Defnyddiwch y ffurflenni ar y dudalen hon i anfon manylion eich pryderon atom; byddant o help i ni ymchwilio i’ch honiadau. Ceir trawsgrifiadau o’r ffurflenni yn Gymraeg ac yn Saesneg hefyd.

Os ydych chi angen help parthed sgamiau pensiwn neu gam-werthu, neu os oes gennych gwestiwn cyffredinol am eich pensiwn gweithle neu Bensiwn y Wladwriaeth, ewch i’n tudalen adnoddau er mwyn cael eich cyfeirio at y corff perthnasol i’ch cynorthwyo.

Rwy'n bryderus am y taliadau i'm cynllun pensiwn gweithle

Defnyddiwch y ffurflen hon i adrodd am eich cyflogwr os ydych yn aelod o gynllun pensiwn gweithle a'ch bod yn bryderus ynghylch taliadau i'ch cynllun.

Gall hyn gynnwys:

  • bod eich cyfraniadau pensiwn heb eu talu i'ch cynllun pensiwn am 90 diwrnod neu fwy
  • bod eich cyflogwr yn amharod i dalu eich cyfraniadau pensiwn i'ch cynllun pensiwn
  • bod eich cyfraniadau pensiwn yn cael eu talu'n hwyr, yn gyson, i'ch cynllun pensiwn
  • eich bod yn meddwl bod eich cyflogwr yn ymdrin yn dwyllodrus neu'n anonest mewn perthynas â'ch cyfraniadau pensiwn

Cyn cysylltu â ni dylech siarad yn gyntaf gyda'ch cyflogwr oni bai eich bod yn teimlo na fedrwch chi wneud hyn. Os ydych yn dal i deimlo'n bryderus ar ôl siarad â nhw, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r ffurflen hon.

Nid yw fy nghyflogwr yn cydymffurfio â'u dyletswyddau pensiwn

Defnyddiwch y ffurflen hon os nad yw'ch cyflogwr yn cydymffurfio â'u dyletswyddau cyfreithiol i ddarparu pensiwn gweithle i'w gweithwyr.

Fe all eich bod wedi clywed cyfeiriad at y math hwn o bensiwn fel ymrestru awtomatig. 

Cyn cysylltu â ni dylech siarad yn gyntaf gyda'ch cyflogwr oni bai eich bod yn teimlo na fedrwch chi wneud hyn. Os ydych yn dal i deimlo'n bryderus ar ôl siarad â nhw, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r ffurflen hon.

Mae gennyf bryder arall mewn perthynas â'm cynllun pensiwn

Defnyddiwch y ffurflen hon os oes gennych bryder arall mewn perthynas â'ch pensiwn gweithle nas trafodwyd yn y ffurflenni uchod.

Medrwch ei defnyddio i gysylltu â ni ynghylch anonestrwydd neu dwyll posibl yn eich  pensiwn gweithle, neu os oes gennych bryderon arwyddocaol ynghylch y ffordd mae'r cynllun yn cael ei redeg.

Cefnogaeth bellach

Os oes arnoch angen cefnogaeth bellach wrth adrodd am eich pryderon nad ydym wedi eu trafod yn yr opsiynau uchod, medrwch ein e-bostio gyda'r manylion: wb@tpr.gov.uk neu ein ffonio ar 0345 600 7060.

Yn ogystal â hyn medrwch gael hyd i wybodaeth a chyngor mewn perthynas â'ch pensiwn gweithle ar wefan Gwasanaeth Cynghori Pensiynau.

Sut caiff fy hunaniaeth ei diogelu?

 

A ddaw fy hunaniaeth i'r golwg?

Rydym yn deall hyn – pan fyddwch yn anfon gwybodaeth atom, gall gael effaith ar y berthynas rhyngddoch chi a'r rhai rydych yn adrodd amdanynt, yn enwedig yn achos gweithiwr a'i gyflogwr.

Gallwch ddewis, bob amser, i fod yn anhysbys wrth adrodd eich pryderon i ni fel na fydd unrhyw un yn gwybod am eich hunaniaeth. Fodd bynnag, mae'n ddefnyddiol i ni gael eich manylion cyswllt rhag ofn bod arnom gofyn i chi am wybodaeth ychwanegol. Mae diogelwch dinoethi ('chwythu chwiban') yn bodoli dan Ddeddf  Hawliau Cyflogaeth 1996 sydd yn diogelu y rhan fwyaf o weithwyr os ydynt yn codi pryder am ddrwg weithredu – naill ai'n fewnol neu'n allanol.

A fydd rhywun yn cyfeirio at fy hunaniaeth os byddaf yn adrodd am bryder?

Byddwn yn gwneud ein gorau i ddiogelu eich hunaniaeth (os mai hyn a ddymunwch) ac ni fyddwn yn ei ddatgelu oni bai bod rheidrwydd cyfreithiol arnom i wneud hyn. Byddwn yn cymryd pob cam rhesymol i gynnal cyfrinachedd ond ni fedrwn roi unrhyw sicrwydd diamod gan y gall amgylchiadau, weithiau, olygu bod dim modd osgoi datgelu eich hunaniaeth – er enghraifft, os daw gorchymyn gan lys barn i wneud hyn.

Beth fydd yn digwydd wedi imi adrodd am bryder?

Wedi ichi adrodd eich pryder i ni byddwn yn dechrau gwneud ymholiadau cychwynnol ac fe allwn gysylltu â chi er mwyn egluro gwybodaeth (os byddwch wedi rhoi eich manylion cyswllt i ni). 

Byddwch cystal â darparu unrhyw wybodaeth arall a fedr ein helpu i ddeall eich pryderon megis taflenni taliadau neu lythyron oddi wrth eich cyflogwr. Peidiwch mynd ati i chwilio am dystiolaeth; rhowch yr hyn sydd yn eich meddiant eisoes i ni. 

Os byddwn o'r farn ei fod yn addas, yn dilyn asesiad cychwynnol o'r holl wybodaeth, byddwn yn cyfeirio eich pryderon yn fewnol ar gyfer ymchwiliad. Fodd bynnag, dylech nodi na fedrwn ddarparu adborth ar unrhyw asesiad neu ymchwiliad (os caiff un ei gynnal) oherwydd cyfyngiadau cyfreithiol.