Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

Ymholiad gwe

Defnyddiwch y ffurflen hon ar gyfer unrhyw gwestiynau neu ymholiadau sydd gennych ynghylch ein gwefan.

Nodwch eich ymholiad trwy ddefnyddio ein ffurflen adborth we (Saesneg yn unig). Er mwyn eich helpu i ddefnyddio’r ffurflen rydym wedi darparu trawsysgrifiad Cymraeg isod:

Rhaid i chi lenwi maes sydd wedi ei nodi â seren*

Eich Enw

Cyfeiriad e-bost:

Os hoffech i dîm y we ymateb, rhowch eich cyfeiriad e-bost.

Sylwadau:*

Deddf Diogelu Data 1998 a phreifatrwydd

Mae’r Rheolydd yn rheolwr data dan y Ddeddf Diogelu Data 1998. Byddwn yn cadw a phrosesu eich gwybodaeth bersonol ac unrhyw wybodaeth bersonol gan drydydd partïon a gyflenwyd yn unol â’r Ddeddf hon.

Efallai y byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol ac unrhyw wybodaeth bersonol gan drydydd partïon a gyflenwyd yng nghyd-destun unrhyw un o’n swyddogaethau statudol, gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i, i ddiben cadw cofnodion mewnol, i ddarparu unrhyw rai o’n gwasanaethau yr ydych wedi’ch cofrestru ar eu cyfer ac i gysylltu â chi. Ble byddwch chi’n darparu data personol trydydd parti, byddwn yn tybio eich bod wedi cael awdurdod gofynnol i gyflenwi’r wybodaeth hon i ni oni bai eich bod yn dweud fel arall. Ni fyddwn yn trosglwyddo na’n datgelu eich data personol fel arall i drydydd parti neu ddata personol pobl eraill yr ydych wedi ei ddarparu i ni oni bai ein bod wedi’n caniatáu i wneud hynny i ddiben arfer ein swyddogaethau rheoleiddiol neu ble caniateir hynny neu mae’n ofynnol dan y gyfraith i gynorthwyo cyrff eraill i arfer eu swyddogaethau statudol, neu ble rydych wedi cytuno i’r datgeliad. Am ragor o wybodaeth ar sut y defnyddir eich gwybodaeth, ei chadw’n ddiogel a’ch hawliau mynediad, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.