Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Ymholiad gwe

Defnyddiwch y ffurflen hon ar gyfer unrhyw gwestiynau neu ymholiadau sydd gennych ynghylch ein gwefan.

Nodwch eich ymholiad trwy ddefnyddio ein ffurflen adborth we (Saesneg yn unig). Er mwyn eich helpu i ddefnyddio’r ffurflen rydym wedi darparu trawsysgrifiad Cymraeg isod:

Rhaid i chi lenwi maes sydd wedi ei nodi â seren*

Eich Enw

Cyfeiriad e-bost:

Os hoffech i dîm y we ymateb, rhowch eich cyfeiriad e-bost.

Sylwadau:*

Deddf Diogelu Data 1998 a phreifatrwydd

Mae’r Rheolydd yn rheolwr data dan y Ddeddf Diogelu Data 1998. Byddwn yn cadw a phrosesu eich gwybodaeth bersonol ac unrhyw wybodaeth bersonol gan drydydd partïon a gyflenwyd yn unol â’r Ddeddf hon.

Efallai y byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol ac unrhyw wybodaeth bersonol gan drydydd partïon a gyflenwyd yng nghyd-destun unrhyw un o’n swyddogaethau statudol, gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i, i ddiben cadw cofnodion mewnol, i ddarparu unrhyw rai o’n gwasanaethau yr ydych wedi’ch cofrestru ar eu cyfer ac i gysylltu â chi. Ble byddwch chi’n darparu data personol trydydd parti, byddwn yn tybio eich bod wedi cael awdurdod gofynnol i gyflenwi’r wybodaeth hon i ni oni bai eich bod yn dweud fel arall. Ni fyddwn yn trosglwyddo na’n datgelu eich data personol fel arall i drydydd parti neu ddata personol pobl eraill yr ydych wedi ei ddarparu i ni oni bai ein bod wedi’n caniatáu i wneud hynny i ddiben arfer ein swyddogaethau rheoleiddiol neu ble caniateir hynny neu mae’n ofynnol dan y gyfraith i gynorthwyo cyrff eraill i arfer eu swyddogaethau statudol, neu ble rydych wedi cytuno i’r datgeliad. Am ragor o wybodaeth ar sut y defnyddir eich gwybodaeth, ei chadw’n ddiogel a’ch hawliau mynediad, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.