Symud eich dyddiad gosod i fod yn gynt

Os nad oes gennych chi gynorthwydd gofal personol i'w hymrestru ar gynllun pensiwn, gallwch symud eich dyddiad gosod ymlaen i unrhyw ddyddiad. Mae'n bosib y gwnewch chi ddewis gwneud hyn er mwyn ichi fedru bodloni'ch dyletswyddau ar adeg sy'n gweddu ichi.

Os ydych yn symud eich dyddiad gosod i fod yn gynt, gallwch gwblhau eich datganiad cydymffurfio yr un pryd. Bydd cwblhau eich datganiad cydymffurfio yn fuan yn golygu na fydd yn rhaid ichi boeni am y dasg mwyach.

Eich dyddiad gosod newydd

Yn gyntaf oll, bydd angen ichi benderfynu ar eich dyddiad gosod newydd. Gallwch ddewis unrhyw ddyddiad. Bydd eich dyddiad gosod newydd yn berthnasol i'r holl staff a dyma'r dyddiad y bydd yn rhaid ichi ddechrau ar eich dyletswyddau ymrestru awtomatig hefyd. Unwaith ichi newid eich dyddiad gosod, ni fydd modd ichi ei newid yn ôl.

Sut i symud eich dyddiad gosod i fod yn gynt

Bydd yn rhaid ichi roi gwybod inni eich bod yn symud eich dyddiad gosod i fod yn gynt un ai ar neu gyn eich dyddiad gosod newydd. Gallwch roi gwybod inni yn defnyddio'r un ffurflen ar-lein yr ydych yn ei defnyddio ar gyfer eich datganiad cydymffurfio.

Bydd yn rhaid ichi gyflwyno'r holl fanylion isod. Gofalwch fod gennych chi'r manylion wrthlaw pan rydych yn newid eich dyddiad gosod.

  • Eich cyfeirnod TWE - ar unrhyw lythyrau am ymrestru awtomatig gan y Rheoleiddiwr Pensiynau. Fel arall, gallwch ddod o hyd i'r cyfeirnod ar y llythyr gan Gyllid a Thollau EM unwaith ichi gofrestru fel cyflogwr neu ar eich meddalwedd cyflogres.
  • Eich cod llythyr - cyfeirnod 10 digid ar unrhyw lythyrau gennym ni am ymrestru awtomatig. Dod o hyd i'ch cod llythyr.
  • Eich dyddiad gosod presennol a'ch dyddiad gosod newydd. Darganfod eich dyddiad gosod presennol.
  • Eich enw, cyfeiriad (gan gynnwys cod post) a chyfeiriad e-bost

Os ydych chi eisoes wedi mynd ati i gwblhau eich datganiad cydymffurfio ar-lein ac yna'n penderfynu newid eich dyddiad gweithredu i fod yn gynt, bydd angen ichi gysylltu gyda ni ar 0345 600 1011 er mwyn cwblhau eich datganiad yn gyfan gwbl.

Cwblhau eich datganiad cydymffurfio yr un pryd

Gallwch ddewis cwblhau'ch datganiad cydymffurfio yr un pryd â phan ydych yn newid eich dyddiad gosod. Bydd cwblhau eich datganiad cydymffurfio yn fuan yn golygu na fydd yn rhaid ichi boeni am y dasg mwyach. Os ydych chi'n penderfynu peidio gwneud hyn, mae'n rhaid ichi gwblhau'ch datganiad cydymffurfio ymhen pum mis ar ôl eich dyddiad gosod newydd.

Beth nesaf?

Bydd eich dyddiad gosod newydd hefyd y dyddiad lle bydd angen ichi ddechrau ar eich dyletswyddau ymrestru awtomatig. Dyma fydd yn rhaid ichi ei wneud:

  • Ysgrifennu at holl aelodau gynorthwywyr gofal personol yn rhoi gwybod iddyn nhw sut mae ymrestru awtomatig yn berthnasol iddyn nhw - mae'n rhaid ichi wneud hyn ymhen chwe wythnos ar ôl eich dyddiad gosod newydd.
  • Os na wnaethoch chi gwblhau eich datganiad cydymffurfio wrth newid eich dyddiad gosod, mae'n rhaid ichi wneud hynny ymhen pum mis ar ôl eich dyddiad gosod newydd.

Unwaith ichi gwblhau eich datganiad cydymffurfio fe fydd gennych chi ddyletswyddau parhaus eraill yn ymwneud â'ch staff. Ymysg y tasgau parhaus bydd asesu eich staff pob tro fyddwch chi'n eu talu nhw er mwyn cyfrifo pwy sydd angen ichi eu hymrestru ar gynllun pensiwn. Os oes unrhyw un o'ch staff, ar ôl eich dyddiad gosod newydd, rhwng 22 ac oedran pensiwn gwladol ac yn ennill dros £833 y mis (neu £192 yr wythnos), mae'n rhaid ichi eu hymrestru ar y cynllun pensiwn rydych chi'n cyfrannu tuag ato.

Symud eich dyddiad gosod i fod yn gynt

Gallwch symud eich dyddiad gosod i fod yn gynt yn defnyddio'r un ffurflen ar-lein â'ch datganiad cydymffurfio.

home.cymraeg.symud_eich_dyddiad_gweithredu_ymlaen.page