1. Gwirio fod gennych chi staff i'w hail-gofrestru ar eich cynllun pensiwn | The Pensions Regulator Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

1. Gwirio fod gennych chi staff i'w hail-gofrestru ar eich cynllun pensiwn

Asesu eich staff

Wedi iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod, bydd angen ichi asesu'ch staff sydd wedi dadgofrestru o'ch cynllun pensiwn, neu wedi lleihau eu cyfraniadau, er mwyn canfod os angen ichi eu hail-gofrestru ar eich cynllun.

Unrhyw staff sydd:

  • rhwng 22 ac oedran pensiwn y wladwriaeth
  • yn ennill dros £10,000 y flwyddyn, neu £833 y mis, neu £192 yr wythnos

mae'n rhaid ichi eu hail-gofrestru ar eich cynllun pensiwn ac mae'n rhaid ichi'ch dau gyfrannu tuag ato. Does dim modd ichi ohirio er mwyn oedi asesu'ch staff.

Os ydy unrhyw un o'ch staff yn ieuengach neu'n hŷn na'r oedran uchod a'r meini prawf o ran enillion, yna does ond rhaid ichi eu cofrestru ar gynllun pensiwn os ydyn nhw'n gofyn am ymuno ag un.

Does gen i ddim staff sydd angen eu hail-gofrestru ar gynllun pensiwn

Mae'n rhaid ichi gwblhau a chyflwyno eich ail-ddatganiad cydymffurfio ymhen pum mis wedi iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod.

Ydy hi wedi bod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod eisoes?

Y dyddiad rydych yn asesu eich staff ydy eich 'dyddiad ail-gofrestru'. Os nad ydych chi wedi asesu eich staff ymhen chwe wythnos wedi iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod, gallwch wneud hyn ar unrhyw ddyddiad hyd at dri mis wedi iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod. Defnyddiwch ein hadnodd dyddiad ail-gofrestru i weld y dyddiadau sydd ar gael.

Ni fydd eich dyddiad terfyn ar gyfer ail-ddatgan yn newid os ydych chi'n dewis dyddiad gwahanol er mwyn asesu'ch staff. Mae hyn yn golygu fod angen ichi gwblhau eich ail-ddatganiad cydymffurfio ymhen pum mis wedi iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod.

Does dim rhaid ichi ddatgan eich dyddiad ail-gofrestru nes ein bod yn gofyn amdano yn eich ail-ddatganiad cydymffurfio.

Ail-gofrestru eich staff ar eich cynllun pensiwn

Bydd angen ichi wneud hyn ymhen chwe wythnos wedi iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod (neu'r dyddiad hwyrach yr ydych wedi dewis asesu'ch staff).

Unwaith ichi ganfod pa staff sydd angen ichi eu hail-gofrestru ar eich cynllun pensiwn, rŵan fe fydd yn rhaid ichi eu hail-gofrestru a chychwyn cyfrannu at y cynllun.

Byddwch yn ail-gofrestru eich staff ar gynllun pensiwn yn dilyn yr un broses er mwyn cofrestru eich staff ar y cynllun am y tro cyntaf. Bydd angen ichi wneud y canlynol:

  • Anfon manylion y staff rydych yn eu cofrestru ar gynllun pensiwn at eich darparwr pensiwn yn fuan. Mae'n rhaid ichi rannu'r holl wybodaeth sydd ei hangen er mwyn cofrestru'ch staff ar y cynllun pensiwn am y tro cyntaf gyda'ch darparwr cynllun pensiwn.
  • Canfod faint sydd angen ichi a'ch staff gyfrannu at y cynllun a threfnu'r taliadau. Darganfod mwy am dalu cyfraniadau at eich cynllun pensiwn. Mae'n bosib y bydd eich meddalwedd cyflogres yn eich helpu i wneud hyn.

Os ydych chi'n dal yn ansicr o'r broses, cysylltwch gyda'ch darparwr cynllun pensiwn.

Os oes unrhyw un o'ch staff yn dewis dadgofrestru o'ch cynllun pensiwn (optio allan) ymhen un mis o gael eu hail-gofrestru, mae'n rhaid ichi beidio â didynnu arian o'u cyflog a threfnu ad-daliad llawn o beth sydd wedi'i dalu hyd yn hyn.