Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Gwirio proses eich cyflogres

Mae nifer o bethau y gallwch chi eu gwneud i ofalu ei fod yn haws rheoli'r broses cofrestru awtomatig. Fe ddylech chi ofalu fod eich proses (neu feddalwedd) cyflogres yn addas ar gyfer cofrestru awtomatig. Bydd hefyd gofyn ichi gadw cofnod o wybodaeth eich staff.

Pan fyddwch yn cofrestru staff ar gynllun pensiwn, bydd angen ichi wybod y canlynol:

  • dyddiad geni
  • cyflog
  • rhif Yswiriant Gwladol
  • manylion cyswllt gweithwyr

Prosesau a meddalwedd Cyflogres

Os ydych chi'n ystyried prynu meddalwedd cyflogres, fe ddylech chi ddewis meddalwedd sy'n ymdrin gyda chofrestru awtomatig er mwyn ichi fedru ei ddefnyddio i ddarganfod pwy sydd angen eu cofrestru ar gynllun pensiwn. Gall eich darparwr cyflogres gynnig gwybodaeth am hyn.

I weld rhestr o feddalwedd cyflogres am ddim a gyda thâl (gyda llawer yn cynnig nodweddion cofrestru awtomatig) ewch i www.gov.uk/payroll-software/overview

Os ydych chi'n penderfynu dewis rhywun arall i gynnal eich proses cyflogres, fe ddylech chi wirio fod y meddalwedd maen nhw'n eu defnyddio yn ymdrin â chofrestru awtomatig.

Os nad ydych yn defnyddio meddalwedd cyflogres

Os nad ydych yn defnyddio meddalwedd cyflogres mae’r opsiynau canlynol ar gael i chi:

  • Pan fyddwch yn dewis cynllun pensiwn, gofynnwch pa wasanaethau maen nhw'n eu cynnig gan fod modd i rai cynlluniau gynnig cefnogaeth gyda darganfod pwy i'w cofrestru ar gynllun.
  • Os nad oes gennych chi unrhyw ddewisiadau eraill, gallwch lawr lwytho ein hadnodd asesu sylfaenol. Bydd hyn yn rhoi gwybod ichi ba aelodau o staff y dylech chi eu cofrestru ar gynllun pensiwn a faint sydd angen ichi, a nhw, eu cyfrannu at y cynllun. Bydd angen ichi lawr lwytho'r adnodd hwn pob blwyddyn treth a dydy'r adnodd hwn ddim yn cynnig yr ystod o nodweddion cofrestru awtomatig y mae'n debyg y bydd meddalwedd cyflogres eraill yn eu cynnig..

Lawrlwytho’r teclyn asesu sylfaenol

Mae'r offeryn hwn yn ffeil taenlen (.xlsx) sydd wedi ei wirio i fod yn gydnaws gyda Microsoft Excel ac Apache OpenOffice Calc v4.1.2 gan ddefnyddio systemau gweithredu Microsoft Windows.

Mae’r offeryn hwn yn gadael ichi gyfrif a oes gennych chi unrhyw staff sydd angen eu rhoi mewn cynllun pensiwn.

Er mwyn defnyddio’r teclyn yma i gyfrifo cyfraniadau, fe fydd rhaid i chi gytuno’r canlynol â’ch cynllun pensiwn:

  • canran y cyflog y byddwch chi a’r gweithwyr yn ei dalu i’r cynllun
  • pa fath o gymorth trech y byddwch yn ei ddefnyddio.

Mae’r offeryn hwn yn ddilys yn unig ar gyfer diwrnodiau cyflog sydd ar neu ar ôl Ebrill y 6ed 2015 hyd at ac yn cynnwys Ebrill y 4ydd 2021. Sylwch na allwn gadarnhau y bydd y meddalwedd yn parhau i gynnig diweddariadau pellach ar ôl y dyddiad hwn.

Sylwch efallai y bydd eich cynllun pensiwn yn gofyn i chi gyfrifo’r cyfraniadau gan ddefnyddio fformiwla wahanol i’r un mae’r teclyn yn ei defnyddio.

Cyfrifoldeb y cyflogwr ydy sicrhau ei fod yn cydymffurfio’n llwyr â Deddf Pensiynau 2008 a deddfwriaeth pensiynau arall. Mae’r teclyn yma ar gael er mwyn helpu cyflogwyr, rydym yn ymdrechu i sicrhau fod y teclyn yn gweithio’n dda ond ni fydd y rheolydd yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled, tarfu na difrod a all ddigwydd o ddefnyddio’r teclyn.

Offeryn asesu pensiwn syml 2020-21