Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Hysbysiad preifatrwydd

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni. Mae ein hysbysiad preifatrwydd wedi'i gynllunio i fod mor gryno a thryloyw â phosibl ac mae'n esbonio:

Sut i gysylltu â ni

Rheolydd data yw'r Rheoleiddiwr Pensiynau (TPR). Gallwch e-bostio TPR yn rhinwedd ei swydd fel rheolydd data yn:

dpa@tpr.gov.uk

Gallwch e-bostio Swyddog Diogelu Data TPR (DPO) yn uniongyrchol yn:

dpo@tpr.gov.uk

Fel arall, gallwch ysgrifennu at y DPO gan ddefnyddio'r cyfeiriad isod:

Swyddog Diogelu Data
Y Rheoleiddiwr Pensiynau
Tŷ Napier
Brighton
BN1 4DW

Ein sail gyfreithiol i brosesu data personol

Oni nodir yn wahanol, byddwn yn prosesu data personol lle bo angen wrth gyflawni tasg a gynhelir er budd y cyhoedd neu wrth arfer ein hawdurdod swyddogol.

Mae ein swyddogaethau a'n hamcanion statudol yn deillio o'r pŵer a roddwyd i ni o dan Ddeddf Cynlluniau Pensiynau 1993, Deddf Pensiynau 1995, Deddf Pensiynau 2004, Deddf Pensiynau 2008, Deddf Cynlluniau Pensiynau 2017 a deddfwriaeth pensiynau eraill a rheoliadau sylfaenol.

Mewn rhai amgylchiadau cyfyngedig byddwn yn prosesu eich data personol ar sail eich caniatâd neu lle bo angen i gyflawni contract. Byddwn hefyd yn prosesu data personol lle bo angen er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol, lle mae er eich budd hanfodol neu lle mae er ein budd cyfreithlon.

Efallai y byddwn o bryd i'w gilydd yn prosesu data personol sy'n cael ei ystyried yn 'ddata categori arbennig' sy'n datgelu data:

 • tarddiad hiliol neu ethnig
 • barn wleidyddol
 • credoau crefyddol neu athronyddol
 • aelodaeth o undebau llafur
 • data genetig neu fiometrig
 • data sy'n ymwneud ag iechyd
 • data sy'n ymwneud â bywyd rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol unigolyn

Pan fyddwn yn prosesu data categori arbennig, dim ond pan fydd amod a nodir naill ai yn Erthygl 9 o Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR y DU) ac atodlen 1 o Ddeddf Diogelu Data 2018 (DPA 2018) yn gymwys y byddwn yn gwneud hynny. Gall hyn gynnwys:

 • lle mae gennym eich caniatâd penodol
 • lle mae prosesu yn angenrheidiol at ddibenion cyflawni'r rhwymedigaethau ac arfer hawliau penodol ym maes cyflogaeth a nawdd cymdeithasol a diogelwch
 • lle mae prosesu'n angenrheidiol ar gyfer sefydlu, arfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol
 • lle mae prosesu'n angenrheidiol am resymau o fudd sylweddol i'r cyhoedd

Bydd TPR hefyd yn prosesu data personol at ddibenion gorfodi'r gyfraith o dan Ran 3 o Ddeddf Diogelu Data 2018. Mae'r dibenion hyn yn cynnwys atal, ymchwilio, canfod ac erlyn tramgwyddau troseddol a gweithredu cosbau troseddol. Byddwn yn gwneud hyn i ddiogelu aelodau o'r cyhoedd rhag colled ariannol oherwydd anonestrwydd, camarfer neu ymddygiad amhriodol difrifol arall sy'n gysylltiedig â gweinyddu pensiynau gweithle.

Bydd TPR yn aml yn prosesu data personol at ddibenion gorfodi'r gyfraith heb wybodaeth y rhai yr ydym yn ymchwilio iddynt. Byddwn ond yn gwneud hyn lle byddai gwneud fel arall yn rhagfarnu ein hymchwiliadau.

Sut rydym yn casglu eich data personol

Data personol a geir yn uniongyrchol gennych chi

Mae'r rhan fwyaf o'r data personol a gasglwn yn cael eu darparu i ni gennych chi am amrywiaeth o resymau gwahanol, gan gynnwys:

Lle mae'n ofynnol yn gyfreithiol i chi ddarparu gwybodaeth i ni

Bydd TPR yn prosesu data personol lle mae'n ofynnol yn gyfreithiol i chi eu darparu. Mae'r canlynol yn nodi nifer o resymau pam y gallai fod yn ofynnol yn ôl y gyfraith i chi ddarparu gwybodaeth i ni a allai gynnwys eich data personol:

 • Os ydych yn ymddiriedolwr neu'n rheolwr cynllun pensiwn galwedigaethol, bydd gofyn i chi roi gwybodaeth i TPR am eich cynllun pensiwn ar ffurf ffurflen cynllun. Rydym yn defnyddio'r ffurflen cynllun i gasglu gwybodaeth am gynlluniau pensiwn. Mae'r data a gesglir yn ein helpu i gynnal ein cofrestr o gynlluniau ac i nodi cynlluniau lle mae risg neu risg bosibl i fuddion aelodau. Rydym hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyfrifo taliadau ardoll blynyddol.
 • Os ydych yn gyflogwr, mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i chi gwblhau'r datganiad cydymffurfedd. Gall methu â gwneud hynny arwain at gymryd camau gorfodi yn eich erbyn.
 • Pan fyddwch yn gwneud cais am awdurdodiad prif ymddiriedolaeth, byddwn yn prosesu data personol (gan gynnwys datgelu data personol i bobl y tu allan i TPR) er mwyn penderfynu a yw'r personau hynny sy'n ymwneud â'r cynllun prif ymddiriedolaeth yn 'addas a phriodol' yn unol â Deddf Cynlluniau Pensiynau 2017 a'r rheoliadau sylfaenol, ac at ddibenion yr asesiad a'r penderfyniadau cyffredinol mewn perthynas â cheisiadau awdurdodi. Byddwn hefyd yn prosesu eich data personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r meini prawf awdurdodi at ddibenion goruchwylio a monitro parhaus.
 • O dan adran 72 o Ddeddf Pensiynau 2004, gall TPR ei gwneud yn ofynnol i chi gynhyrchu unrhyw ddogfen, neu ddarparu unrhyw wybodaeth arall sy'n berthnasol i arfer ein swyddogaethau.

Byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth gyswllt a ddarperir at unrhyw un o'r dibenion uchod i anfon gwybodaeth atoch drwy gylchlythyr (e-bost neu bost) sy'n berthnasol i'ch rôl fel ymddiriedolwr neu gynrychiolydd.

Rydym yn cynnal arolygon o bryd i'w gilydd ymhlith ein cymuned a reoleiddir er mwyn deall y dirwedd bensiynau yn well. Yn ddiofyn, ac eithrio'r arolwg boddhad cwsmeriaid ynghylch cymorth i gwsmeriaid a grybwyllir isod yn yr adran nesaf, mae ein holl arolygon yn ddienw. Mewn rhai achosion, bydd gennych yr opsiwn i hepgor eich anhysbysrwydd os dymunwch.

Ble rydych chi'n gwneud ymholiad

Os ydych wedi gwneud ymholiad gyda ni, byddwn yn cadw eich data personol er mwyn delio â'ch ymholiad. Nid oes angen i ni gasglu llawer o wybodaeth ond mae angen i ni wybod pwy ydych chi, beth rydych chi wedi'i ofyn i ni a sut y gallwn ymateb i chi.

Gallwch wneud ymholiad mewn nifer o wahanol ffyrdd, gan gynnwys drwy:

 • ffonio ein tîm Cymorth i Gwsmeriaid
 • cyflwyno eich ymholiad drwy ein ffurflen we ymholiadau
 • ysgrifennu atom

Pan ydych yn cysylltu â TPR rydym yn casglu eich gwybodaeth i'n galluogi i ymateb i'ch ymholiad. Rydym yn cofnodi'r holl alwadau a wneir i ni at ddibenion hyfforddiant a chydymffurfedd, i wella ein hymateb i chi ac i wirio'r wybodaeth a ddarperir i ni.

Ar ôl gwneud ymholiad, efallai y byddwn yn gofyn i chi gwblhau arolwg boddhad cwsmeriaid. Mae'r arolwg hwn yn ddewisol ac nid yw'n ofynnol i chi gymryd rhan.

Os byddwch yn dewis cwblhau'r arolwg boddhad cwsmeriaid, bydd eich adborth yn gysylltiedig â'ch ymholiad ac, felly, chi fel unigolyn.

Bydd eich ymatebion i'r arolwg yn cael eu defnyddio i wella'r gwasanaethau gwybodaeth a ddarparwn i'n cymuned a reoleiddir.

Ble rydych chi'n cyflwyno adroddiad chwythu'r chwiban

Os byddwch yn cyflwyno adroddiad chwythu'r chwiban byddwn yn gofyn i chi am wybodaeth sy'n gysylltiedig â'ch pryderon. Bydd hyn yn cynnwys manylion am eich cyflogwr a'ch pensiwn.

Gallwch ddewis aros yn ddienw fel na fydd unrhyw un, gan gynnwys TPR, yn gwybod pwy ydych chi. Fodd bynnag, os bydd TPR yn dewis ymchwilio i'ch adroddiad, efallai y daw eich hunaniaeth i'r amlwg yn ddiweddarach – er enghraifft os ydych yn unig gyflogai a'ch bod yn penderfynu rhoi gwybod i'ch cyflogwr yn ddienw, efallai y daw'n amlwg mai chi yw ffynhonnell yr adroddiad chwythu'r chwiban.

Os byddwch yn penderfynu datgelu pwy ydych chi i TPR byddwn yn gwneud ein gorau i'w ddiogelu a'i gadw'n gyfrinachol ond ni allwn roi unrhyw sicrwydd pendant gan y gallai amgylchiadau olygu na ellir osgoi datgelu eich hunaniaeth – er enghraifft os cawn ein gorchymyn gan lys i ddatgelu pwy ydych chi.

Ble rydych chi'n ymweld â'n gwefan

Pan yw rhywun yn ymweld thepensionsregulator.gov.uk (yn Saesneg) rydym yn casglu gwybodaeth cofnodi rhyngrwyd safonol a manylion am batrymau ymddygiad ymwelwyr. Rydym yn gwneud hyn i ddarganfod pethau fel nifer yr ymwelwyr â gwahanol rannau o'r safle. Caiff y wybodaeth hon ei phrosesu mewn ffordd nad yw'n adnabod unrhyw un. Nid ydym yn gwneud unrhyw ymdrech i ddarganfod pwy yw'r rhai sy'n ymweld â'n gwefan.

Pan ydych yn ymweld â'n gwefan mae cwci yn nodi ac yn olrhain eich ymweliad wrth gasglu gwybodaeth ystadegol. Mae cwcis yn dweud wrthym y tudalennau yr ymwelwyd â nhw ac yn casglu gwybodaeth am sawl gwaith yr ymwelwyd â rhai tudalennau.

Nid oes gan y cwci unrhyw ffordd o'ch adnabod, nid yw'n cadw unrhyw ran o'ch data personol ac ni ellir eu defnyddio'n ôl-weithredol i'ch olrhain.

Mae cwcis yn ein helpu i asesu effeithiolrwydd ein gwefan a gallant ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol yn dilyn cyhoeddiadau. Canfod rhagor o wybodaeth am y cwcis (yn Saesneg) a ddefnyddiwn.

Os ydych wedi cofrestru i dderbyn unrhyw un o wasanaethau newyddion TPR, dim ond y wybodaeth sydd ei hangen arnom i ddarparu'r gwasanaeth y byddwn yn ei chadw. Bydd e-byst y byddwch yn eu derbyn yn rhoi'r opsiwn i chi ddad-danysgrifio a lle byddwch yn gwneud hynny byddwn yn tynnu eich gwybodaeth gyswllt o'n rhestrau postio.

Os ydych wedi cwblhau neu yn cwblhau dysgu ar y pyrth addysg, yna byddwn yn cadw rhywfaint o'ch data personol. Os byddwch yn anghofio eich manylion mewngofnodi neu os bydd angen gwirio eich statws, bydd angen i ni baru'r ymholiad â'r person cywir.

Ble rydych chi'n ymweld â'n swyddfa

Os byddwch yn ymweld â'n swyddfa gofynnwn i bob ymwelydd fewngofnodi ac allgofnodi o'r dderbynfa. Efallai y bydd gofyn i chi hefyd ddarparu prawf adnabod ond nid yw'r wybodaeth hon yn cael ei chofnodi.

Nid yw unrhyw deledu cylch cyfyng sydd ar waith yn y cyfadeilad lle mae gennym ein swyddfeydd yn cael ei redeg na'i rheoli gan TPR.

Bydd y wybodaeth a gasglwn pan fyddwch yn ymweld â'n swyddfa yn cael ei phrosesu am resymau diogeledd a diogelwch sydd er ein budd cyfreithlon i'w wneud.

Lle rydych yn ymweld â digwyddiad a drefnir gan TPR

Weithiau, mae TPR yn cynnal ac yn trefnu digwyddiadau sy'n anelu at hyrwyddo ein rôl fel rheoleiddiwr ymhlith ein cymuned a reoleiddir.

Os ydych yn rhanddeiliad allweddol o'r diwydiant, efallai y byddwn yn eich gwahodd i fynychu neu siarad yn ein digwyddiadau. Os felly, byddwn yn prosesu eich gwybodaeth gyswllt ac efallai y byddwn yn gofyn a oes gennych unrhyw ofynion deietegol penodol. Efallai y byddwn hefyd yn gofyn a oes gennych anabledd fel y gallwn wneud trefniadau i ddarparu ar gyfer eich presenoldeb.

Bydd y wybodaeth a gasglwn pan fyddwch yn ymweld â digwyddiad a drefnir gan TPR yn cael ei phrosesu ar sail eich caniatâd.

Ble rydych yn gwneud cais am swydd wag

Bydd yr holl wybodaeth a ddarperir gennych wrth wneud cais am swydd wag gyda TPR yn cael ei defnyddio er mwyn bwrw ymlaen â'ch cais ac asesu eich addasrwydd ar gyfer cyflogaeth gyda ni.

Byddwn yn gofyn i chi roi eich CV a llythyr eglurhaol i ni.

Os rhoddir cynnig amodol o gyflogaeth i chi, bydd prosesydd trydydd parti yn cynnal gwiriadau cyn cyflogi a fydd yn gofyn i chi ddarparu:

 • prawf o'ch hunaniaeth, gan gynnwys eich rhif yswiriant gwladol, eich manylion cyswllt a hanes eich cyfeiriad
 • prawf o'ch cymwysterau
 • gwiriad cofnodion troseddol
 • manylion cyswllt canolwyr

Gofynnir i chi roi gwybodaeth ynghylch cyfle cyfartal i ni. Nid yw darparu'r wybodaeth hon i ni yn orfodol ac ni fydd yn effeithio ar ganlyniad eich cais mewn unrhyw ffordd. Bydd unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei defnyddio i gynhyrchu a monitro ystadegau cyfle cyfartal.

O bryd i'w gilydd efallai y byddwn yn derbyn data personol gan asiantaethau recriwtio. Pan fyddwn yn gwneud hynny, byddwn yn prosesu'r data hynny yn unol â'r hysbysiad preifatrwydd hwn.

Os byddwch yn llwyddiannus yn eich cais, bydd y data personol a ddarparwyd yn ystod eich cais, yn ogystal â data personol, megis manylion banc, a gesglir i fodloni telerau eich contract cyflogaeth, yn cael eu prosesu yn unol â'n hysbysiad preifatrwydd mewnol i gyflogeion.

Pan ydych yn gwneud cais am wybodaeth

Fel corff cyhoeddus, mae gennych yr hawl i ofyn i ni am wybodaeth sydd gennym o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliad Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Os ydym yn prosesu eich data personol, mae gennych hefyd yr hawl i wneud cais am hawliau gwrthrych o dan GDPR y DU a Deddf Diogelu Data 2018.

Os byddwch yn gwneud cais am wybodaeth byddwn yn prosesu eich data er mwyn ymateb i'ch cais. O leiaf bydd angen eich manylion cyswllt arnom fel y gallwn eich adnabod. Efallai y byddwn yn gofyn i chi am ragor o wybodaeth bersonol yn dibynnu ar y math o gais a wnewch.

Bydd y wybodaeth a gasglwn pan fyddwch yn gwneud cais am wybodaeth yn cael ei phrosesu er mwyn cydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol.

Lle rydych wedi gwneud cwyn

Os byddwch yn gwneud cwyn i TPR byddwn yn gofyn am yr holl wybodaeth sydd ei hangen i ymchwilio i'ch pryderon. Bydd hyn yn cynnwys eich gwybodaeth bersonol chi a gwybodaeth pobl eraill sy'n gysylltiedig.

Os byddwch yn gwneud cwyn yn erbyn aelod o staff TPR, byddwn fel arfer yn datgelu eich cwyn a'ch hunaniaeth i'r aelod o staff dan sylw er mwyn caniatáu iddynt egluro'r digwyddiadau sydd wedi arwain at y gŵyn. Os byddai'n well gennych nad ydym yn rhannu eich hunaniaeth gyda'r person rydych yn cwyno amdano, byddwn yn ymdrechu i gadw eich hunaniaeth yn gyfrinachol, ond ni ellir gwarantu hyn.

Ble rydych yn gwneud ymholiad ynghylch y cyfryngau

Nod TPR yw darparu datganiadau effeithiol wedi'u targedu i'r wasg, blogiau ac areithiau. Pan fyddwch yn gwneud ymholiad ynghylch y cyfryngau i'n tîm yn y wasg drwy ein Hyb Cyfryngau byddwn yn prosesu eich data personol er mwyn ymateb i'ch cais.

Data a geir o ffynonellau eraill

Mewn rhai amgylchiadau rydym hefyd yn prosesu data personol a geir yn anuniongyrchol o'r ffynonellau canlynol, gan gynnwys:

Lle cewch eich enwebu fel cyswllt

Os ydych yn gyswllt enwebedig, rydym wedi derbyn eich gwybodaeth gyswllt gan unigolyn sydd â'r caniatâd neu'r awdurdod angenrheidiol i roi eich data personol i ni. Yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd, eich cyflogwr neu'ch cleient fydd hwn. Gallwch optio allan o dderbyn y cyfathrebiadau hyn a diweddaru pwy ddylai fod y cyswllt enwebedig drwy ymweld â'n tudalen enwebu cyswllt (yn Saesneg).

Llywodraeth a chyrff cyhoeddus eraill

Rydym yn cael data personol yn rheolaidd gan y llywodraeth a chyrff cyhoeddus eraill gan gynnwys ein corff noddi sef Yr Adran Gwaith a Phensiynau a Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi i'w defnyddio mewn cysylltiad ag unrhyw un o'n swyddogaethau statudol.

Ffynonellau neu gronfeydd data masnachol sydd ar gael i'r cyhoedd

Mewn rhai amgylchiadau rydym yn casglu data personol o ffynonellau sydd ar gael i'r cyhoedd neu'n caffael data personol o gronfeydd data masnachol. Gellir defnyddio'r data hyn mewn nifer o wahanol ffyrdd i gefnogi ein swyddogaethau statudol. Mae enghreifftiau'n cynnwys at ddibenion cudd-wybodaeth ac i ni anfon gohebiaeth at randdeiliaid allweddol yn y diwydiant.

Fel rhan o ymarfer caffael

Mae TPR yn casglu ac yn prosesu data personol yn rheolaidd lle mae'n cysylltu â chyflenwyr ar gyfer cyflawni contractau a gynigir ar farchnadoedd digidol sydd ar gael i'r cyhoedd gan gynnwys ar Wefan Gwasanaeth Masnachol y Goron (yn Saesneg).

Rhannu data personol

Lle caniateir i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith, efallai y byddwn yn rhannu eich data personol gyda chyrff cyhoeddus neu broffesiynol eraill, yn ogystal â sefydliadau'r llywodraeth i'w cefnogi yn eu dibenion a'u swyddogaethau. Lle rydym yn rhannu data'n rheolaidd â'r cyrff eraill hyn, mae gennym brotocolau neu gytundebau ar waith i reoli'r broses o rannu gwybodaeth ac i sicrhau cydymffurfedd â'r gyfraith. Am ragor o wybodaeth gweler memorandwm cyd-ddealltwriaeth (yn Saesneg).

Rydym yn aml yn cyhoeddi adroddiadau ar gamau rheoleiddio rydym wedi'u cymryd mewn achosion penodol a allai gynnwys data personol. Am ragor o wybodaeth gweler ein canllaw hanfodol ar sut rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am achosion (yn Saesneg).

Efallai y byddwn yn rhannu eich data personol gyda sefydliadau preifat i ddarparu gwasanaethau i ni mewn perthynas â'n swyddogaethau statudol, er enghraifft, i gynhyrchu adroddiad person medrus neu i ddarparu gwasanaethau cyfreithiol. Mae arnom angen ac rydym yn sicrhau glynu'n llawn wrth ddeddfau diogelu data drwy ein cyfarwyddiadau a'n contractau gydag endidau o'r fath.

I gael rhagor o wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r trefniadau a roddwn ar waith gyda'r rhai rydym yn rhannu data personol â nhw, gweler gwneud busnes gyda ni (yn Saesneg).

Pan ystyrir ei bod yn briodol gwneud hynny, efallai y byddwn yn darparu'ch data personol i asiantaeth gwirio credyd er mwyn cynnal gwiriad cyfeirnod credyd yn eich erbyn. Gwneir hyn at ddibenion casglu dyledion.

Ni fyddwn byth yn rhannu eich data personol at ddibenion masnachol neu farchnata.

Trosglwyddo data personol y tu allan i'r DU i'r UE

Mae TPR yn trosglwyddo data personol yn rheolaidd i'n proseswyr neu reolwyr data sydd wedi'u lleoli mewn gwledydd o fewn yr Undeb Ewropeaidd (UE). Mae hyn ar gyfer storio neu wrth gynnal ymgyfreitha fel rhan o ymchwiliad sifil neu droseddol. Pan ydym yn gwneud hynny, rydym yn dibynnu ar y rheoliadau digonolrwydd o dan GDPR y DU a Deddf Diogelu Data 2018.

Trosglwyddo data personol y tu allan i'r DU i wlad y tu allan i'r UE

Nid yw TPR fel arfer yn trosglwyddo data personol y tu allan i'r UE. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fyddwn yn trosglwyddo data i wledydd y tu allan i'r UE wrth gynnal ymgyfreitha fel rhan o ymchwiliad neu achos sifil neu droseddol. Pan ydym yn gwneud hynny, rydym yn dibynnu ar y darpariaethau mewn perthynas â chynnal ymgyfreitha yn GDPR y DU a Deddf Diogelu Data 2018, a dim ond i'r graddau sy'n ofynnol.

Gallwn hefyd drosglwyddo data gan gynnwys data personol i'n proseswyr data sy'n storio data y tu allan i'r UE. Er mwyn sicrhau bod eich data personol yn cael lefel ddigonol o ddiogelwch, rydym yn sicrhau bod rheoliadau digonolrwydd wedi'u gwneud gan yr Ysgrifennydd Gwladol a / neu ein bod yn rhoi cymalau contractiol safonol ar waith yn unol â'n rhwymedigaethau o dan GDPR y DU.

Cyfnodau cadw

Bydd TPR yn cadw eich data cyhyd ag y bo'n angenrheidiol ar gyfer ein swyddogaethau a'n hamcanion statudol ac am gyfnod penodol o amser ar ôl hynny. Am ragor o wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r amser rydym yn storio data personol gweler ein amserlen cadw (PDF, 463kb, 9 tud).

Eich hawliau

Os ydym yn cadw eich data personol yna mae gennych hawliau penodol mewn perthynas â'r hyn a wnawn ag ef.

Mynediad

Mae gennych yr hawl i gyrchu'ch data personol. Pan fyddwch yn gofyn am gael gweld eich data personol byddwn yn cadarnhau a ydym yn cadw gwybodaeth sy'n gysylltiedig â chi ai peidio, ac os ydym yn cadw eich data byddwn yn darparu copi o'ch data personol i chi yn rhad ac am ddim. Efallai na fyddwn yn darparu gwybodaeth i chi lle byddai gwneud hynny yn rhagfarnu arfer ein swyddogaethau statudol neu lle mae esemptiadau eraill yn berthnasol.

Cywiro, dileu, cyfyngu a chludadwyedd data

Mewn rhai amgylchiadau, mae gennych yr hawl i gael data personol anghywir wedi'u cywiro a data personol anghyflawn wedi'u cwblhau ac i gael eich hysbysu pan fydd hynny wedi'i wneud. Efallai y bydd gennych hefyd yr hawl i ddileu eich data personol, cyfyngedig ar eu defnydd neu i ofyn i'ch data personol gael eu trosglwyddo mewn fformat a ddefnyddir yn gyffredin ac y gellir ei ddarllen gan beiriant i chi neu i sefydliad arall.

Gwrthwynebiad

Mae gennych hawl i wrthwynebu prosesu eich data personol lle rydym yn prosesu'r data hynny ar gyfer cyflawni tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd. Fodd bynnag, nid yw'r hawl yn absoliwt a gellir ei gwrthod pe bai'n rhagfarnu arfer ein swyddogaethau statudol i atal y prosesu. Mae hwn yn asesiad achos fesul achos a fydd yn cael ei gynnal pryd bynnag y caiff yr hawl ei harfer.

Yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl

Pan ydym yn prosesu eich data personol ar sail eich caniatâd, mae gennych yr hawl i dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg heb effeithio ar gyfreithlondeb prosesu cyn i chi dynnu eich caniatâd yn ôl. Os byddwch yn gwneud hynny, efallai na fyddwn yn gallu anfon cyfathrebiadau atoch yr ydych wedi cofrestru ar eu cyfer neu wybodaeth ganllaw arall. Noder nad yw hyn yn cynnwys rhybuddion neu hysbysiadau y mae'n ofynnol i ni eu hanfon atoch yn ôl y gyfraith.

Os ydych yn dymuno gwneud cais i arfer unrhyw un o'r hawliau a nodir uchod, ysgrifennwch atom:

Y Rheoleiddiwr Pensiynau
Tŷ Napier
Brighton
BN1 4DW

Fel arall, gallwch anfon e-bost atom y dpa@tpr.gov.uk.

Diogelwch data

Mae cadw eich data personol yn ddiogel yn brif flaenoriaeth. Rydym wedi rhoi mesurau diogelwch ar waith i ddiogelu eich data personol ac i gynnal hyder yn eich rhyngweithiadau â ni. Mae TPR yn meddu ar ardystiad ISO 27001 ac mae'n cydymffurfio â'n cyfrifoldebau i gynnal lefelau uchel o ddiogelwch o dan GDPR y DU a Deddf Diogelu Data Cymru 2018.

Y broses gwyno

Bydd TPR yn ymdrechu i gyrraedd y safonau uchaf wrth gasglu a defnyddio eich gwybodaeth bersonol. Am y rheswm hwn, rydym yn cymryd unrhyw gŵyn a dderbyniwn am y ffordd rydym yn trin eich data personol o ddifrif. Rydym yn eich annog i dynnu ein sylw at eich pryderon. I gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud cwyn, gweler ein proses gwyno.

Gallwch hefyd godi eich pryderon i'n Dirprwy Lywydd drwy e-bost y dpo@tpr.gov.uk.

Os ydych eisoes wedi gwneud cwyn i ni ac nad ydych yn hapus â'r canlyniad, mae gennych yr hawl i gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Adolygiad o'r hysbysiad preifatrwydd

Drafftiwyd yr hysbysiad preifatrwydd hwn i fod mor gryno a thryloyw â phosibl. Am y rheswm hwn, nid yw'r hysbysiad hwn yn rhoi amlinelliad cynhwysfawr o'r holl ffyrdd yr ydym yn prosesu eich data personol. Os ydych chi'n credu ein bod wedi gwneud rhywbeth o'i le, wedi hepgor rhywbeth neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y ffordd rydym yn prosesu eich data personol, rhowch wybod i ni drwy'r wybodaeth gyswllt a ddarperir uchod.