Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Cyfrifo cyfraniadau ar gyfer cofrestru awtomatig

Er mwyn cydymffurfio gyda rheolau Ymrestru Awtomatig, mae gofyn ichi ymrestru rhai staff penodol ar gynllun pensiwn yn y gwaith a chyfrannu tuag ato.

Yn ôl y gyfraith, mae lleiafswm ffi y mae'n rhaid ichi a'ch staff ei gyfrannu tuag at y cynllun.

Cynllun pensiwn

Sef canran o enillion eich staff a chanran gennych chi, y cyflogwr.

Bydd angen ichi ddwyn i ystyriaeth enillion eich staff, gan gynnwys unrhyw daliadau eraill fel tâl ychwanegol, comisiwn a thâl statudol.

Slip Cyflog

Mae'n bosib y bydd yn rhaid ichi gyfrannu mwy na'r lleiafswm cyfreithiol at rai cynlluniau pensiwn.

Pob tro y byddwch chi'n talu aelodau o staff sy'n rhan o gynllun pensiwn, bydd angen ichi gyfrifo faint y mae gofyn ichi gyfrannu tuag at y cynllun.

Fe all y feddalwedd cyflogres briodol eich helpu gyda hyn neu mae gennym ni adnoddau y gallwch chi eu defnyddio ar ein gwefan.

Mae hefyd angen ichi ofalu eich bod yn talu'r cyfraniadau tuag at y cynllun pensiwn ar amser.

Os ydych chi'n ansicr ynghylch erbyn pryd y mae angen ichi dalu, cysylltwch gyda'ch darparwr cynllun pensiwn.

I ddysgu mwy am sut i gyfrifo cyfaniadau a'r gwahanol daliadau y dylech chi eu cynnwys, ewch i wefan y Rheoleiddiwr Pensiynau: Cyfrannu ar eich cynllun pensiwn