Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Dewisiadau ymddeol ar gyfer aelodau DC

Efallai y bydd eich staff yn gofyn i chi am gyngor wrth wneud dewisiadau pwysig am eu hymddeoliad.

Er nad oes gofyniad cyfreithiol i gyflogwyr ddarparu cyngor ar ymddeoliad, gallech ddewis darparu’ch staff â mynediad at gyngor ariannol, neu helpu gyda chost ceisio gyngor.

Pwyntiau allweddol

  • Mae angen i’r bobl sy’n rhedeg eich cynllun pensiwn roi gwybodaeth i aelodau’r cynllun pensiwn am ddewisiadau ymddeoliad, a rhoi gwybod iddynt ble allant droi i gael rhagor o gyngor annibynnol ar ymddeol.

Meddwl am ymddeol

Mae’r rhan fwyaf o gynlluniau pensiwn cyfraniad diffiniedig (DC) yn ysgrifennu at aelodau hyd at bum mlynedd cyn maent yn disgwyl ymddeol. Gall eich staff wirio eu hincwm ymddeol posibl ar wefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol a gofyn am amcangyfrif o’u Pensiwn y Wladwriaeth ar y wefan GOV.UK.

Os yw’ch staff yn ceisio olrhain pensiwn gweithle blaenorol, gallant gysylltu â’r Gwasanaeth Olrhain Pensiynau – gwasanaeth am ddim gan y Llywodraeth ar wefan GOV.UK i helpu dod o hyd i bensiynau coll.

Opsiynau ymddeol a phenderfyniadau

Rhaid i’ch cynllun pensiwn anfon gwybodaeth i aelodau am eu hopsiynau a’r penderfyniadau sydd angen iddynt eu gwneud. Mae hyn yn cynnwys rhoi gwybod i aelodau am Pension Wise, gwasanaeth am ddim a diduedd y llywodraeth fydd yn eu helpu i ddeall eu dewisiadau.

Bydd angen i’r aelod:

  • benderfynu a yw am ymddeol nawr neu’n ddiweddarach
  • benderfynu pa un o’r dewisiadau ymddeol mae am ddewis
  • benderfynu beth i’w wneud os mai dim ond cronfa bensiwn fach sydd ganddo
  • benderfynu beth i’w wneud os oes ganddo fwy nag un gronfa bensiwn

Opsiynau ymddeol

Mae’n debygol y bydd gan aelodau’ch cynllun bedwar opsiwn gwahanol ar gyfer eu pot pensiwn, naill ai ar gael yn uniongyrchol o’r cynllun neu ar drosglwyddo i gynllun gwahanol:

  • defnyddio eu pensiwn i brynu incwm a warantir am oes (a elwir yn ‘flwydd-dal’)
  • defnyddio eu pensiwn i ddarparu incwm ymddeoliad hyblyg (a elwir yn ‘tynnu arian i lawr yn hyblyg’)
  • cymryd nifer o daliadau arian parod ar wahanol gyfnodau
  • cymryd y gronfa gyfan fel arian mewn un taliad

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch yr opsiynau hyn, gweler canllaw Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol Eich pensiwn: mae’n bryd i chi ddewis.

Cyngor pellach ar gyfer eich staff

Am gyngor ymddeoliad am ddim, annibynnol a diduedd, yn cynnwys canllaw ar ddewisiadau ymddeol, ewch i’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Am wybodaeth a chanllaw am ddim, annibynnol ar bensiynau, ewch i’r Gwasanaeth Cynghori Pensiynau.

Am ganllaw ar ganfod ymgynghorwr ariannol, gweler chwilio am ddarparwr.

Cyfeiriwch eich staff at wybodaeth ar sut i’w diogelu eu hunain yn erbyn sgamiau pensiwn (yn Saesneg unig).