Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Cyfathrebu ag aelodau eich cynllun

Sut i gyfathrebu ag aelodau eich cynllun pensiwn a staff am y cynllun pensiwn gan gynnwys eu hopsiynau ymddeol, dewisiadau buddsoddi, cyfraniadau, costau a thaliadau.

Pwyntiau allweddol

  • Rhowch gymorth ychwanegol i aelodau eich cynllun pensiwn i'w helpu i wneud penderfyniadau pwysig am eu hymddeoliad.
  • Ar gyfer cofrestru awtomatig, rhaid i'ch cynllun pensiwn fod â dewis buddsoddi diofyn.

Siarad am bensiynau gyda'ch staff

Mae’r canllaw canlynol yn cyflwyno pa help a chyfarwyddyd allwch chi roi i’ch staff am bensiynau cyfraniadau diffiniedig (DC):
Providing support with financial matters PDF 202KB , 14 pages
A joint guide from the FCA and TPR on providing support to employees with financial matters without needing to be subject to regulation.

Dewisiadau ymddeol

Os oes gennych gynllun pensiwn DC, rhaid i'r ymddiriedolwr (neu reolwr y cynllun) neu'r darparwr pensiwn roi gwybod i'r aelodau am eu hopsiynau ymddeol o leiaf bedwar mis cyn eu dyddiad ymddeol disgwyliedig. Mae hyn yn cynnwys dweud wrth aelodau am Pension Wise, gwasanaeth di-dâl a diduedd y llywodraeth a fydd yn eu helpu i ddeall eu dewisiadau.

Gallwch ddewis rhoi cymorth ychwanegol i aelodau eich cynllun i'w helpu i wneud penderfyniadau pwysig am eu hymddeoliad.

Er enghraifft, mae rhai sefydliadau yn trefnu cyflwyniadau gr┼Áp i ddweud wrth aelodau'r cynllun am eu hopsiynau ymddeol. Gallai hyn gael ei redeg gan gynghorydd, y darparwr pensiwn, ymddiriedolwyr, neu reolwr adnoddau dynol neu reolwr pensiynau mewnol. Fodd bynnag, dylai unrhyw gyflwyniad ganolbwyntio ar ddarparu gwybodaeth ffeithiol yn unig.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn opsiynau ymddeol ar gyfer aelodau DC.

Dewisiadau buddsoddi

Rhaid i gynllun pensiwn a ddefnyddir ar gyfer cofrestru awtomatig gael cronfa fuddsoddi ddiofyn ar gyfer staff nad ydynt yn dymuno dewis eu buddsoddiadau eu hunain.

Os bydd eich staff yn gofyn i chi pa gronfeydd buddsoddi i'w dewis ar gyfer eu pensiwn gallwch roi disgrifiadau iddynt o'r arian sydd ar gael, gan gynnwys y taliadau sy'n berthnasol i'r cronfeydd. Dylai eich darparwr pensiwn neu ymddiriedolwyr allu rhoi'r wybodaeth hon i chi.

Gallwch hefyd argymell y ffynonellau cyngor canlynol i'ch staff:

Costau a thaliadau

Efallai y bydd aelodau eich cynllun yn gofyn i chi faint mae'r cynllun pensiwn yn ei gostio. Gallwch ofyn i'ch darparwr pensiwn ddangos sut mae'r costau a'r taliadau a dalwch iddynt yn cyflawni gwerth da. Dylid cyfiawnhau'r holl gostau a thaliadau a dylent fod yn deg.

Dylai llenyddiaeth y cynllun pensiwn a gynhyrchir gan eich darparwr pensiwn ar gyfer eich staff gynnwys gwybodaeth am y cyfraniadau a delir ganddynt, a gennych chi fel y cyflogwr a'r gostyngiad treth a ddarperir gan y Llywodraeth. Dylai hefyd gynnwys gwybodaeth am gostau a thaliadau, a phwy sy'n eu talu (h.y. chi neu aelodau'r cynllun).

Ers 6 Ebrill 2015, mae rheolaethau codi tâl wedi bod yn berthnasol i drefniadau diofyn mewn cynlluniau DC sy'n cael eu defnyddio i gydymffurfio â dyletswyddau cofrestru awtomatig. Yn ogystal, rhaid i ymddiriedolwyr cynlluniau sy'n darparu buddion DC gynnwys gwybodaeth yn natganiad blynyddol y cadeirydd sy'n cadarnhau'r costau ffioedd a thrafodion a delir gan aelodau, a sy'n esbonio i ba raddau y mae'r costau a'r taliadau hynny'n werth da i aelodau.

Cyfraniadau

Gallai aelodau eich cynllun ofyn cwestiynau i chi am eu cyfraniadau i'r cynllun pensiwn gan gynnwys:

  • faint y dylent ei gyfrannu i gael incwm digonol ar ôl ymddeol
  • a ddylent leihau neu atal cyfraniadau

Dylech osgoi rhoi'r math hwn o gyngor gan mai mater i'r aelod o'r cynllun yw gwneud y penderfyniadau hyn ar sail eu hamgylchiadau ariannol eu hunain.

Yn hytrach, gallwch gyfeirio aelodau eich cynllun at adeiladu eich canllawiau cronfa ymddeol gan HelpwrArian.