Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Cyfathrebu ag aelodau'ch cynllun

Sut i gyfathrebu ag aelodau’ch cynllun pensiwn a staff am y cynllun pensiwn, yn cynnwys opsiynau ymddeol, dewisiadau buddsoddi, cyfraniadau, costau a thaliadau.

Pwyntiau allweddol

  • Darparwch gefnogaeth atodol i aelodau eich cynllun pensiwn i’w helpu i wneud penderfyniadau pwysig am eu hymddeoliad.
  • Ar gyfer cofrestru awtomatig, rhaid bod gan eich cynllun pensiwn ddewis buddsoddi yn ddiofyn.

Siarad am bensiynau gyda'ch staff

Mae’r canllaw canlynol yn cyflwyno pa help a chyfarwyddyd allwch chi roi i’ch staff am bensiynau cyfraniadau diffiniedig (DC):
Siarad am bensiynau DC gyda'ch gweithwyr
PDF 95KB , 15 pages
Yn cynnwys gwybodaeth am y mathau o sgyrsiau y gall cyflogwyr ddisgwyl eu cael gyda’u gweithwyr am gynlluniau pensiwn.

Opsiynau ymddeol

Os oes gennych bensiwn DC, rhaid i’r ymddiriedolwr (neu reolwr y cynllun) neu ddarparwr pensiwn hysbysu aelodau o'u hopsiynau ymddeol o leiaf bedwar mis cyn eu dyddiad ymddeol disgwyliedig. Mae hyn yn cynnwys rhoi gwybod i aelodau am Pension Wise, gwasanaeth am ddim a diduedd y llywodraeth fydd yn eu helpu i ddeall eu dewisiadau.

Gallech ddewis darparu cefnogaeth atodol i aelodau eich cynllun pensiwn i’w helpu i wneud penderfyniadau pwysig am eu hymddeoliad (er nad oes gofyniad cyfreithiol i chi wneud hynny).

Er enghraifft, mae rhai sefydliadau yn trefnu cyflwyniadau grwp i roi gwybod i aelodau cynllun am eu hopsiynau ymddeol. Gallai hyn gael ei redeg gan gynghorydd, y darparwr pensiwn, ymddiriedolwyr, neu reolwr adnoddau dynol neu bensiynau mewnol. Fodd bynnag, dylai unrhyw gyflwyniad ganolbwyntio ar ddarparu gwybodaeth ffeithiol yn unig.

Am ragor o wybodaeth gallwch argymell

Efallai y bydd y sefydliadau sector preifat canlynol yn gallu cynorthwyo’ch aelodau i ganfod cynghorydd ariannol. Sylwer nad yw’r sefydliadau hyn wedi eu hardystio gan y Llywodraeth ac y darperir dolenni i’w gwefannau er gwybodaeth yn unig:

Dewisiadau buddsoddi

Rhaid bod gan gynllun pensiwn a ddefnyddir ar gyfer cofrestru awtomatig gronfa fuddsoddi ddiofyn ar gyfer staff nad ydynt eisiau dewis eu buddsoddiadau eu hunain.

Os yw’ch staff yn gofyn i chi pa gronfeydd buddsoddi i ddewis ar gyfer eu pensiwn, gallwch eu darparu â disgrifiadau o’r cronfeydd sydd ar gael, gan gynnwys y taliadau sy’n berthnasol i’r cronfeydd. Dylai eich darparwr pensiwn neu ymddiriedolwyr allu rhoi’r wybodaeth hon i chi.

Gallwch hefyd argymell y ffynonellau cyngor canlynol i’ch staff:

Costau a thaliadau

Gallai aelodau’ch cynllun ofyn i chi faint mae’r cynllun pensiwn yn ei gostio. Gallwch ofyn i’ch darparwr pensiwn arddangos sut mae’r costau a thaliadau rydych yn eu talu iddynt yn cynrychioli gwerth am arian. Dylai’r holl gostau a thaliadau fod yn gyfiawnadwy a theg.

Dylai’r llenyddiaeth cynllun pensiwn a gynhyrchir gan eich darparwr pensiwn i’ch staff gynnwys gwybodaeth am y cyfraniadau a delir ganddynt, a gennych chi fel y cyflogwr a’r rhyddhad treth a ddarparwyd gan y Llywodraeth. Dylai hefyd gynnwys gwybodaeth am gostau a thaliadau, a phwy sy'n eu talu (h.y. chi neu aelodau’r cynllun).

O 6 Ebrill 2015, mae rheoliadau taliadau yn weithredol ar gyfer trefniadau mewn cynlluniau DC sy’n cael eu defnyddio i gydymffurfio â dyletswyddau cofrestru awtomatig. Yn ogystal, rhaid i ymddiriedolwyr cynlluniau sy’n darparu buddion DC gynnwys gwybodaeth mewn datganiad blynyddol gan yr ymddiriedolwr sy’n cadarnhau'r taliadau a chostau trafodion a godir ar aelodau, ac yn esbonio i ba raddau mae’r costau a thaliadau hynny yn cynrychioli gwerth da i aelodau.

Cyfraniadau

Gallai aelodau eich cynllun ofyn cwestiynau i chi am eu cyfraniadau i’r cynllun pensiwn yn cynnwys:

  • faint ddylent ei gyfrannu i gael incwm digonol ar ymddeol
  • a ddylent leihau neu atal cyfraniadau

Dylech osgoi rhoi’r math yma o gyngor gan fod y penderfyniadau ar gyfer aelodau’r cynllun i’w gwneud yn seiliedig ar eu hamgylchiadau ariannol eu hunain.

Yn hytrach, gallwch gyfeirio aelodau eich cynllun at y ffynonellau cymorth canlynol: