Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

Cyfathrebu ag aelodau'ch cynllun

Sut i gyfathrebu ag aelodau’ch cynllun pensiwn a staff am y cynllun pensiwn, yn cynnwys opsiynau ymddeol, dewisiadau buddsoddi, cyfraniadau, costau a thaliadau.

Pwyntiau allweddol

  • Darparwch gefnogaeth atodol i aelodau eich cynllun pensiwn i’w helpu i wneud penderfyniadau pwysig am eu hymddeoliad.
  • Ar gyfer cofrestru awtomatig, rhaid bod gan eich cynllun pensiwn ddewis buddsoddi yn ddiofyn.

Siarad am bensiynau gyda'ch staff

Mae’r canllaw canlynol yn cyflwyno pa help a chyfarwyddyd allwch chi roi i’ch staff am bensiynau cyfraniadau diffiniedig (DC):
Siarad am bensiynau DC gyda'ch gweithwyr
PDF 95KB , 15 pages
Yn cynnwys gwybodaeth am y mathau o sgyrsiau y gall cyflogwyr ddisgwyl eu cael gyda’u gweithwyr am gynlluniau pensiwn.

Opsiynau ymddeol

Os oes gennych bensiwn DC, rhaid i’r ymddiriedolwr (neu reolwr y cynllun) neu ddarparwr pensiwn hysbysu aelodau o'u hopsiynau ymddeol o leiaf bedwar mis cyn eu dyddiad ymddeol disgwyliedig. Mae hyn yn cynnwys rhoi gwybod i aelodau am Pension Wise, gwasanaeth am ddim a diduedd y llywodraeth fydd yn eu helpu i ddeall eu dewisiadau.

Gallech ddewis darparu cefnogaeth atodol i aelodau eich cynllun pensiwn i’w helpu i wneud penderfyniadau pwysig am eu hymddeoliad (er nad oes gofyniad cyfreithiol i chi wneud hynny).

Er enghraifft, mae rhai sefydliadau yn trefnu cyflwyniadau grwp i roi gwybod i aelodau cynllun am eu hopsiynau ymddeol. Gallai hyn gael ei redeg gan gynghorydd, y darparwr pensiwn, ymddiriedolwyr, neu reolwr adnoddau dynol neu bensiynau mewnol. Fodd bynnag, dylai unrhyw gyflwyniad ganolbwyntio ar ddarparu gwybodaeth ffeithiol yn unig.

Am ragor o wybodaeth gallwch argymell

Efallai y bydd y sefydliadau sector preifat canlynol yn gallu cynorthwyo’ch aelodau i ganfod cynghorydd ariannol. Sylwer nad yw’r sefydliadau hyn wedi eu hardystio gan y Llywodraeth ac y darperir dolenni i’w gwefannau er gwybodaeth yn unig:

Dewisiadau buddsoddi

Rhaid bod gan gynllun pensiwn a ddefnyddir ar gyfer cofrestru awtomatig gronfa fuddsoddi ddiofyn ar gyfer staff nad ydynt eisiau dewis eu buddsoddiadau eu hunain.

Os yw’ch staff yn gofyn i chi pa gronfeydd buddsoddi i ddewis ar gyfer eu pensiwn, gallwch eu darparu â disgrifiadau o’r cronfeydd sydd ar gael, gan gynnwys y taliadau sy’n berthnasol i’r cronfeydd. Dylai eich darparwr pensiwn neu ymddiriedolwyr allu rhoi’r wybodaeth hon i chi.

Gallwch hefyd argymell y ffynonellau cyngor canlynol i’ch staff:

Costau a thaliadau

Gallai aelodau’ch cynllun ofyn i chi faint mae’r cynllun pensiwn yn ei gostio. Gallwch ofyn i’ch darparwr pensiwn arddangos sut mae’r costau a thaliadau rydych yn eu talu iddynt yn cynrychioli gwerth am arian. Dylai’r holl gostau a thaliadau fod yn gyfiawnadwy a theg.

Dylai’r llenyddiaeth cynllun pensiwn a gynhyrchir gan eich darparwr pensiwn i’ch staff gynnwys gwybodaeth am y cyfraniadau a delir ganddynt, a gennych chi fel y cyflogwr a’r rhyddhad treth a ddarparwyd gan y Llywodraeth. Dylai hefyd gynnwys gwybodaeth am gostau a thaliadau, a phwy sy'n eu talu (h.y. chi neu aelodau’r cynllun).

O 6 Ebrill 2015, mae rheoliadau taliadau yn weithredol ar gyfer trefniadau mewn cynlluniau DC sy’n cael eu defnyddio i gydymffurfio â dyletswyddau cofrestru awtomatig. Yn ogystal, rhaid i ymddiriedolwyr cynlluniau sy’n darparu buddion DC gynnwys gwybodaeth mewn datganiad blynyddol gan yr ymddiriedolwr sy’n cadarnhau'r taliadau a chostau trafodion a godir ar aelodau, ac yn esbonio i ba raddau mae’r costau a thaliadau hynny yn cynrychioli gwerth da i aelodau.

Cyfraniadau

Gallai aelodau eich cynllun ofyn cwestiynau i chi am eu cyfraniadau i’r cynllun pensiwn yn cynnwys:

  • faint ddylent ei gyfrannu i gael incwm digonol ar ymddeol
  • a ddylent leihau neu atal cyfraniadau

Dylech osgoi rhoi’r math yma o gyngor gan fod y penderfyniadau ar gyfer aelodau’r cynllun i’w gwneud yn seiliedig ar eu hamgylchiadau ariannol eu hunain.

Yn hytrach, gallwch gyfeirio aelodau eich cynllun at y ffynonellau cymorth canlynol: