Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Dyletswyddau adrodd a rheoleiddiol

Mae gan gyflogwyr ac ymddiriedolwyr ddyletswyddau statudol i ddarparu gwybodaeth benodol i’r rheolydd ynghylch eu cynllun pensiwn.

Mae’r manylion hyn yn cynnwys cofrestru’r cynllun, cyflwyno ffurflenni cynllun, adrodd ar dorcyfraith ac adrodd ar ddigwyddiadau hysbysadwy.

Pwyntiau allweddol

  • Mae gwybodaeth benodol am eich cynllun pensiwn y mae’n rhaid eu rhannu gyda’r rheolydd.
  • Gellir defnyddio Exchange, ein gwasanaeth ar-lein, i rannu’r wybodaeth ofynnol gyda’r rheolydd.

Beth sy'n rhaid rhoi gwybod amdano

Er mwyn diwallu’ch dyletswyddau rheoleiddiol mae’n rhaid ichi rannu’r wybodaeth ddilynol gyda’r rheoleiddiwr:

  • cofrestru’ch cynllun pensiwn
  • cofnod cynllun
  • adrodd am doriad ar y gyfraith
  • adrodd am ddigwyddiad hysbysadwy (cynlluniau â buddion wedi’u diffinio’n unig)
  • talu’r ardoll
  • diwygio neu ddirwyn eich cynllun i ben

Gallwch rannu gwybodaeth gyda ni ynghylch eich cynllun pensiwn yn hawdd ac yn gyflym trwy ddefnyddio ein gwasanaeth ar-lein Exchange (yn Saesneg unig).

Cofrestru cynllun pensiwn

Mae’n rhaid cofrestru’r mwyafrif o gynlluniau pensiwn galwedigaethol a phersonol gyda’r rheoleiddiwr. Mae ymddiriedolwyr cynlluniau pensiwn galwedigaethol a rheolwyr cynlluniau pensiwn personol yn gyfrifol am gofrestru’r cynllun.

Gellir cofrestru neu ddiweddaru manylion cynllun pensiwn ar-lein trwy ddefnyddio Exchange (yn Saesneg yn unig).

Mae’r wybodaeth hon yn ein helpu i gynnal cofrestr gyflawn a chywir o gynlluniau pensiwn ac i ddal gwybodaeth gyfredol ar gynlluniau. Fe’i defnyddir i gyfrifo’r ardoll sy’n daladwy ar gyfer pob cynllun a hefyd fe’i defnyddir gan y Gwasanaeth Olrhain Pensiynau.

Elw'r cynllun

Hefyd mae’n rhaid i gynlluniau cofrestradwy ddarparu cofnod cynllun rheolaidd i’r rheoleiddiwr, yn cynnwys gwybodaeth ragnodedig. Mae cofnod yn ofynnol pan yw’r cynllun yn derbyn hysbysiad cofnod cynllun gan y rheoleiddiwr. Fel cyflogwr, mae’n rhaid ichi sicrhau bod gan ymddiriedolwyr (neu reolwyr y cynllun) yr wybodaeth sydd arnynt ei hangen i gwblhau’r cofnod cynllun rheolaidd.

Cofnod cynllun yw’r dull rydym yn cipio gwybodaeth ynghylch cynlluniau pensiwn yr ydym yn ei defnyddio i helpu i gynnal ein cofrestr o gynlluniau pensiwn. Rydym yn rhannu’r wybodaeth hon gydag Y Gronfa Diogelu Pensiynau a’r Gwasanaeth Olrhain Pensiynau.

Cyfrifoldeb yr ymddiriedolwyr neu’r rheolwr yw hysbysu’r rheoleiddiwr o unrhyw newidiadau i fanylion cynllun cofrestradwy. Mae Cyfnewidfa’n darparu dull hawdd o wneud hyn, sy’n galluogi manylion cynllun i gael eu diweddaru ar unrhyw adeg. Trwy ddal i ddiweddaru’r manylion cynllun cofrestradwy drwy gydol y flwyddyn bydd ymddiriedolwyr neu reolwr y cynllun yn ei gael yn haws cwblhau’r cofnod cynllun pan fydd angen iddynt wneud hynny.

I gael rhagor o wybodaeth ewch I gofnod cynllun (yn Saesneg yn unig).

Rhoi gwybod am dorcyfraith

Mae gan gyflogwyr ac unigolion eraill sy’n gysylltiedig â rhedeg cynllun pensiwn gyfrifoldeb cyfreithiol i adrodd am doriad ar y gyfraith lle mae’n debygol o fod o arwyddocâd pwysig i’r rheoleiddiwr.

I gael rhagor o wybodaeth ewch I adrodd am bryder.

Rhoi gwybod am ddigwyddiad hysbysadwy (ar gyfer cynlluniau DB yn unig)

Os ydych yn gyflogwr â chynllun â buddion wedi’u diffinio (DB), mae’n rhaid i chi a’r ymddiriedolwyr roi gwybod inni ar unwaith am ddigwyddiadau ‘hysbysadwy’ penodol.

Mae’r rhain yn ddigwyddiadau penodol a ragnodir gan y rheoliadau a allai gael effaith sylweddol ar ddiogelwch buddion aelodau.

I gael rhagor o wybodaeth ewch I ddigwyddiadau hysbysadwy (yn Saesneg yn unig).

Rhoi gwybod am daliad hwyr o gyfraniadau

Rydym wedi diweddaru ein codau ymarfer ar adrodd am daliadau hwyr o gyfraniadau i gynlluniau pensiwn galwedigaethol a phersonol cyfraniad diffiniadwy (DC) a chanllaw cysylltiedig.

Mae’r codau a’r canllaw cysylltiedig yn ceisio gwella tryloywder a sicrhau bod gan bawb sy’n ymwneud â llif cyfraniadau ddealltwriaeth glir o’u cyfrifoldebau.