Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Datganiad hygyrchedd ar gyfer gwefan Y Rheoleiddiwr Pensiynau

Datganiad hygyrchedd Y Rheoleiddiwr Pensiynau (TPR). Rydym am i'n gwefan fod yn gynhwysol fel bod cymaint o bobl â phosibl yn gallu ei defnyddio.

Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech chi allu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbynnedd a ffontiau
 • chwyddo hyd at 300% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrîn
 • llywio’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrîn (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Mae'r datganiad hwn yn berthnasol i'r wefan hon yn unig, yn benodol y parthau dilynol:

 • thepensionsregulator.gov.uk
 • tpr.gov.uk

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon

Fe wyddom nad yw rhai rhannau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch. Mae dau brif fater yn benodol a allai gael effaith ar rai defnyddwyr:

 • tagio PDF
 • rhai cydrannau ddim yn weithredadwy ar y bysellfwrdd

Beth i'w wneud os na allwch gyrchu rhannau o'r wefan hon

Os oes arnoch angen gwybodaeth ynghylch y wefan hon mewn fformat gwahanol megis PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille cysylltwch â ni.

Byddwn yn cydnabod eich cais o fewn pum niwrnod gwaith ac yn ymateb i chi o fewn 20 niwrnod gwaith.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd â'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn canfod unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn diwallu gofynion hygyrchedd cysylltwch â ni.

Gweithdrefn orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn fodlon ar sut rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Gwybodaeth dechnegol ynghylch hygyrchedd y wefan hon

Mae TPR wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â'r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1 safon AA, oherwydd y diffygion cydymffurfio a restrir isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Heb gydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Problem a nodwyd Meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 AA Pryd rydym yn bwriadu ei hatgyweirio

Mae gan rai delweddau werthoedd amhriodol ar gyfer eu priodoleddau ‘alt’ na fydd yn ystyrlon i ddefnyddwyr darllenwyr sgrîn.

1.1.1 (cynnwys nad yw’n destun)

Erbyn Medi 2020

Ni ddefnyddir elfennau pennawd ar gyfer elfennau testun sy'n gweithredu fel penawdau gweledol, neu maent ar goll o gydrannau.

Mae angen marcio ychwanegol ar dablau data i helpu defnyddwyr darllenwyr sgrîn i ddeall y wybodaeth.

Rhaid tagio dogfennau PDF.

Rhaid i elfennau iframe a ddefnyddir ar gyfer cynnwys fideo fod â phriodoleddau ‘teitl’.

Mae angen strwythur semantig pellach ar y llwybr briwsion bara.

Ar dudalen y canlyniadau chwilio dim ond ar gyfer cynnwys hunangynhwysol y dylid defnyddio'r tag erthygl.

1.3.1 (gwybodaeth a pherthnasoedd)

Erbyn Medi 2020

Mae'r hidlwyr chwilio yn dilyn y canlyniadau yn y drefn ddarllen felly ni fydd rhai defnyddwyr darllenwyr sgrîn yn ymwybodol eu bod yn bresennol.

1.3.2 (dilyniant ystyrlon)

Erbyn diwedd 2019

Nid yw'r dangosydd ffocws yn cyflenwi digon o gyferbynnedd lliw.

1.4.11 (cyferbynnedd nad yw’n destun)

Erbyn diwedd 2019

Nid yw rhai cydrannau'n cyflenwi digon o gyferbynnedd lliw.

1.4.3 (cyferbynnedd lliw) Erbyn diwedd 2019

Nid yw'r offer llywio ar y dudalen yn weithredadwy ar y bysellfwrdd.

Nid yw'r rheolyddion acordion yn weithredadwy ar y bysellfwrdd.

Nid yw rheolydd y ddewislen lywio cynllun symudol yn weithredadwy ar y bysellfwrdd.

2.1.1 (llywio ar y bysellfwrdd) Erbyn diwedd 2019

Nid oes mecanwaith i osgoi'r prif lywio felly bydd rhaid i ddefnyddwyr bysellfwrdd yn unig dabio trwy'r holl ddolenni llywio.

2.4.1 (osgoi rhwystrau)

Erbyn diwedd 2019

Mae'r dolenni yn y dewislenni llywio sy’n ymddangos o’r ochr yn cael eu darllen gan feddalwedd darllenydd sgrîn, p'un a ydyn nhw'n cael eu dangos ar y sgrîn ai peidio.

Gall y label ar gyfer yr elfen fewnbwn chwilio achosi problemau i rai technolegau cynorthwyol.

Mae delweddau SVG yn derbyn ffocws bysellfwrdd yn Internet Explorer 11.

Nid yw iaith y ddogfen wedi'i gosod yn y PDFs.

2.4.3 (trefn ffocysu)

Erbyn diwedd 2019

 

 

Erbyn diwedd 2020

Gall diffygion cydymffurfio HTML gael effaith ar hygyrchedd y dudalen.

4.1.1 (dadansoddi testun yn gydrannau)

Erbyn diwedd 2019

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Nid yw llawer o'n dogfennau PDF a Word hŷn yn diwallu safonau hygyrchedd - er enghraifft, efallai na fyddant wedi'u strwythuro fel eu bod yn hygyrch i ddarllenydd sgrîn. Nid yw hyn yn diwallu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.2 (enw, gwerth rôl).

Mae rhai o'n dogfennau PDF a Word yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym PDFs â gwybodaeth ynghylch sut y gall defnyddwyr gyrchu ein gwasanaethau, a ffurflenni a gyhoeddir fel dogfennau Word. Erbyn mis Medi 2020, rydym yn bwriadu naill ai atgyweirio'r rhain neu roi tudalennau HTML hygyrch yn eu lle.

Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn ei wneud yn ofynnol i ni atgyweirio ffeiliau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, nid ydym yn bwriadu atgyweirio dogfennau ymchwil hŷn.

Bydd unrhyw PDFs neu ddogfennau Word newydd a gyhoeddwn yn diwallu safonau hygyrchedd.

Sut y gwnaethom brofi'r wefan hon

Profwyd y wefan hon ddiwethaf rhwng 10 Gorffennaf a 6 Awst 2019. Cynhaliwyd y prawf gan gwmni o'r enw net-progress.

Fe wnaethom archwilio 25 tudalen (23 tudalen HTML a dwy ddogfen PDF). Fe wnaethom ddewis y sampl hon o dudalennau i gynnwys cymaint â phosibl o wahanol fathau o gynnwys a chynulleidfaoedd.

Fe wnaethom brofi'r tudalennau dilynol:

 1. Hafan
 2. Cyflogwyr
 3. Cyflogwyr cam 2
 4. Ail-gofrestru
 5. Cam 1. Dewis cynllun pensiwn
 6. Ymddiriedolwyr
 7. Cyfamod cyflogwyr: trosolwg
 8. Cod 13: Llywodraethu a gweinyddu cynlluniau galwedigaethol sy'n seiliedig ar ymddiriedolaeth sy'n darparu buddion prynu arian 
 9. Hyb y cyfryngau
 10. Canlyniadau chwilio
 11. Dadansoddiad Cyllido'r Cynllun 2019
 12. Cynllun Corfforaethol 2019 – 2022
 13. 13. Swyddi Gwag Cyfredol
 14. Dadansoddwr Busnes Cyswllt
 15. Gwybodaeth a ryddhawyd yn ddiweddar
 16. Ymgynghoriadau
 17. Canllaw cyflym ar fesur eich data
 18. Buddsoddiad DB
 19. Llywodraethu Buddsoddiad DB
 20. Buddsoddi i gyllido DB
 21. Paru asedau DB
 22. Asedau twf DB
 23. Gweithredu strategaeth fuddsoddi DB
 24. Monitro buddsoddiadau DB
 25. Cyfarwyddyd buddsoddi

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym yn datblygu map ffordd hygyrchedd i ddangos sut a phryd rydym yn bwriadu gwella hygyrchedd ar y wefan hon.

Bydd y wefan yn cael ei hail-brofi gan net-progress ar ôl i ni wneud y newidiadau a argymhellir yn eu hadroddiad ar hygyrchedd.

Rydym yn profi'r holl gydrannau, templedi ac ymarferoldeb newydd fel mater o drefn i sicrhau eu bod yn hygyrch cyn i ni eu defnyddio ar y wefan.

Byddwn yn parhau i ddefnyddio gwasanaeth monitro perfformiad awtomataidd i'n rhybuddio am unrhyw faterion sylweddol ynghylch hygyrchedd.

Ar hyn o bryd rydym yn adolygu nifer o'n his-barthau hŷn a byddwn yn darparu eglurder pellach ar statws eu hygyrchedd yn 2020.

Paratowyd y datganiad hwn ar 23 Medi 2019.

Fe’i diweddarwyd ddiwethaf ar 23 Medi 2019.