Beth sydd angen imi ei wneud er mwyn cynyddu'r cyfraniadau | The Pensions Regulator Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Cynnydd mewn cyfraniadau cofrestru awtomatig

  1. Trosolwg
  2. Beth sydd angen imi ei wneud er mwyn cynyddu'r cyfraniadau?
  3. Cyfrifo canlyniadau yn defnyddio gwahanol elfennau o dâl staff

Beth sydd angen imi ei wneud er mwyn cynyddu'r cyfraniadau?

Dilynwch y camau isod i ofalu caiff y cyfraniadau eu cynyddu erbyn Ebrill y 6ed 2019. Fe ddylech chi ofalu eich bod yn neilltuo digon o amser i drefnu cynyddu'r cyfraniadau.

1. Penderfynu pa gynyddiadau sy'n berthnasol ichi.

  • Os ydych chi'n ansicr, fe ddylech chi wirio dogfennau eich cynllun neu siarad efo'ch darparwr cynllun pensiwn.

2. Penderfynu i ba staff mae'n berthnasol iddyn nhw.

  • Mae angen ichi gynyddu'r cyfraniadau ar gyfer POB aelod o staff rydych chi wedi'u cofrestru ar gynllun pensiwn ac rydych chi'n cyfrannu tuag atyn nhw, gan gynnwys unrhyw staff newydd rydych chi'n eu cofrestru ar y cynllun hwn. Dydy'r cynnydd hwn ddim yn berthnasol i staff sydd wedi gofyn ichi eu cofrestru ar gynllun pensiwn nad oes raid ichi gyfrannu tuag ato.

3. Gofalwch fod y ffordd rydych yn cyfrifo cyfraniadau a'u cyfrannu at y cynllun pensiwn yn barod ar gyfer y cynyddiadau o Ebrill y 6ed 2019.

  • Os oes gennych chi ddarparwr cyflogres neu swyddfa cyflogres, fe ddylech chi siarad gyda nhw i wirio fod popeth yn barod er mwyn cynyddu'r cyfraniadau
  • Os ydych chi'n talu eich staff eich hun yn defnyddio meddalwedd cyflogres, mae'n rhaid ichi ofalu ei fod popeth yn ei le er mwyn prosesu'r cynyddiadau
  • Os ydych chi'n ansicr ynghylch beth sydd angen ichi ei wneud yna siaradwch gyda darparwr eich meddalwedd
  • Os ydych chi'n defnyddio'ch proses eich hun i dalu eich staff, bydd angen ichi ofalu eich bod yn cynyddu'r cyfraniadau
  • Os ydych chi'n defnyddio adnoddau cyflogres sylfaenol Cyllid a Thollau EM, bydd yn rhaid ichi roi proses ar waith er mwyn gofalu eich bod yn cynyddu'r cyfraniadau

Bydd angen ichi gychwyn ar y broses yn fuan, oherwydd gall gymryd cryn dipyn o amser.

Gallwch ddefnyddio ein cyfrifiannell cyfraniadau ar-lein i'ch helpu i gyfrifo eich costau ar gyfer pob aelod o staff.

4. Yn dibynnu ar yr hyn rydych chi eisoes wedi cytuno arno gyda'ch cynllun pensiwn, efallai bydd eich darparwr hefyd yn gwneud y newidiadau perthnasol er mwyn prosesu'r cynnydd ac efallai yn cysylltu gyda chi yn nes at yr amser er mwyn dweud wrthych chi am yr hyn sy'n digwydd a beth fydd angen ichi ei wneud.

Rhoi gwybod i'ch staff am y cynyddiadau

Fe ddylech chi roi gwybod i'ch staff am y cynnydd yn eu cyfraniadau. Mae gennym ni lythyr enghraifft gallwch ei ddiwygio.

Llythyr templed i roi gwybod i'ch staff am y cynnydd yn eu cyfraniadau (DOC, 31.7kb, 1 tudalen)

Yn dibynnu ar yr hyn bu ichi ei gytuno gyda'ch darparwr pensiwn, mae'n debyg y byddan nhw'n ysgrifennu at eich staff neu mi fydd ganddyn nhw lythyrau y gallwch eu defnyddio.

Beth os nad oedd angen imi gofrestru unrhyw staff ar gynllun pensiwn?

Bydd yn dal angen ichi asesu unrhyw un sy'n gweithio ichi pob tro byddwch chi'n eu talu ac yna eu cofrestru ar gynllun pensiwn os ydyn nhw'n bodloni'r meini prawf ar gyfer cofrestru awtomatig. Bydd angen ichi gyfrannu y lleiafswm cyfraniad cywir ar y pryd ac unrhyw gynyddiadau pellach priodol.

Dysgu mwy am eich dyletswyddau parhaus

Beth sy'n digwydd os oes angen cynyddu'r cyfraniadau ar ganol cyfnod tâl?

Mae'n rhaid ichi ofalu eich bod yn cyfrannu'r cyfraniad uwch o Ebrill y 6ed 2019. Mae'n bosib y bydd angen ichi ofyn am help eich darparwr cyflogres efo hyn.

O le alla i gael cefnogaeth gyda'r cynnydd hwn os ydw i'n cyflogi cymhorthydd gofal personol?

Efallai y bydd arnoch chi eisiau siarad gyda phwy bynnag sy'n talu'n uniongyrchol am eich cymhorthydd gofal personol.

Beth sy'n digwydd os na wna i gynyddu'r cyfraniadau o Ebrill 2019?

Mae hi'n ddyletswydd gyfreithiol arnoch chi i wneud yn siŵr fod y cyfraniadau isafswm cywir wedi'u talu o 6 Ebrill 2019. Os na wnaethoch chi hyn gall arwain at ddirwyon.

Oes gennym ni eich manylion cyswllt cywir?

Mae'n bwysig fod gennym ni eich cyfeiriad e-bost a manylion cywir er mwyn inni fedru parhau i anfon gwybodaeth a chyngor yn y dyfodol.

Diweddaru eich manylion nawr
1. Trosolwg
3. Cyfrifo canlyniadau yn defnyddio gwahanol elfennau o dâl staff