Cyfrifo canlyniadau yn defnyddio gwahanol elfennau o dâl staff | The Pensions Regulator Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Cynnydd mewn cyfraniadau cofrestru awtomatig

  1. Trosolwg
  2. Beth sydd angen imi ei wneud er mwyn cynyddu'r cyfraniadau?
  3. Cyfrifo canlyniadau yn defnyddio gwahanol elfennau o dâl staff

Cyfrifo canlyniadau yn defnyddio gwahanol elfennau o dâl staff

Os ydych chi'n cyfrifo cyfraniadau yn defnyddio gwahanol elfennau o dâl staff, bydd angen ichi ddefnyddio'r tablau isod i gyfrifo pa gynyddiadau lleiafswm cyfraniadau sy'n berthnasol ichi.

Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid cyfrannu lleiafswm cyfraniadau at y cynllun pensiwn. Mae'n rhaid ichi, y cyflogwr, gyfrannu lleiafswm cyfraniad tuag at y cyfanswm hwn a bydd yn rhaid i'ch aelod o staff dalu'r gweddill. Os ydych chi'n penderfynu talu'r lleiafswm cyfraniad yn gyflawn, ni fydd angen i'ch staff gyfrannu unrhyw beth.

Mae tair ffordd o gyfrifo'r cynnydd mewn lleiafswm cyfraniadau yn defnyddio gwahanol elfennau o dâl staff. Caiff rhain eu galw yn setiau. Mi fydd cyfraddau cyfrannu'r staff yn amrywio yn dibynnu ar y math o ryddhad treth ynghlwm â'ch cynllun. Os ydych chi'n ansicr ynghylch pa set sy'n berthnasol i'ch cynllun chi, gofynnwch i'ch darparwr.

Set 1: cyfraniadau wedi eu cyfrifo ar enillion gros

Byddwch yn cyfrifo'r cyfraniadau ar sail yr enillion gros. Ni fyddwch yn cynnwys tâl ychwanegol na thâl am oriau ychwanegol, comisiwn neu lwfansau staff penodol (fel tâl shifftiau neu lwfans am adleoli) yn yr hafaliad.

Dyddiad gweithredu Lleiafswm cyfraniad y cyflogwr Cyfraniad y Staff Canran lleiafswm y cyfraniad
Cyfradd newydd: Ebrill y 6ed 2019 ymlaen 4% 5% 9%
Cyfradd flaenorol: Ebrill y 6ed 2018 tan Ebrill y 5ed 2019 3% 3% 6%

 

Set 2 : cyfraniadau wedi eu cyfrifo ar enillion gros ar sail 85% o gyfanswm eich enillion

Byddwch yn cyfrifo'r cyfraniadau ar sail yr enillion gros. Ni fyddwch yn cynnwys tâl ychwanegol na thâl am oriau ychwanegol, comisiwn neu lwfansau staff penodol (fel tâl shifftiau neu lwfans am adleoli) yn yr hafaliad. Bydd angen ichi wirio fod cyfanswm yr enillion gros ar gyfer holl staff sy'n rhan o'r cynllun yn o leiaf 85% o'u cyfanswm enillion.

Dyddiad gweithredu Lleiafswm cyfraniad y cyflogwr Cyfraniad y Staff Canran lleiafswm y cyfraniad
Cyfradd newydd: Ebrill y 6ed 2019 ymlaen 3% 5% 8%
Cyfradd flaenorol: Ebrill y 6ed 2018 tan Ebrill y 5ed 2019 2% 3% 5%

Set 3: cyfraniadau wedi eu cyfrifo ar holl enillion

Byddwch yn cyfrifo'r cyfraniadau ar sail HOLL elfennau o dâl y staff a'r HOLL enillion.

Dyddiad gweithredu Lleiafswm cyfraniad y cyflogwr Cyfraniad y Staff Canran lleiafswm y cyfraniad
Cyfradd newydd: Ebrill y 6ed 2019 ymlaen 3% 4% 7%
Cyfradd flaenorol: Ebrill y 6ed 2018 tan Ebrill y 5ed 2019 2% 3% 5%

Cynlluniau pensiwn lle nad oes angen cynyddu'r lleiafswm cyfraniadau

Os ydych chi'n manteisio ar gynllun pensiwn gyda buddion yna ni fydd y cynnydd yn berthnasol ichi. Caiff cynlluniau pensiwn gyda buddion eu defnyddio gan amlaf gan gyflogwyr busnesau mawr a chyflogwyr yn y sector cyhoeddus a caiff eu galw'n 'Cynlluniau Cyflog Terfynol' neu 'Cynlluniau Enillion Cyfartalog Gyrfa'. Os ydych chi'n ansicr ydy hyn yn berthnasol ichi, gwiriwch dogfennau eich cynllun neu os ydych chi'n dal yn ansicr, gofynnwch i ddarparwr eich cynllun.

Os ydych chi'n manteisio ar gynllun cymysg (cyfuniad o gynllun gyda buddion a chynllun lleiafswm cyfraniadau), bydd angen ichi gynyddu'r lleiafswm cyfraniadau.

2. Beth sydd angen imi ei wneud er mwyn cynyddu'r cyfraniadau?